Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 7


thời trang trẻ Hôm nay : 734

2 Tháng hiện tại : 17948

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7451859

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    

 Văn bản điều hành
▪ 66/QĐ-STNMT: Quyết định số 66/QĐ-STNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
▪ 64/QĐ-STNMT: Quyết định số 64/QĐ-STNMT Sáp nhập các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn
▪ 19 /KH-STNMT: Kế hoạch số 19 /KH-STNMT Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 17 /KH-STNMT: Kế hoạch số 17 /KH-STNMT Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp
▪ 575/BTNMT-VP: Công văn số 575/BTNMT-VP Về việc Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Quản lý đất đai
▪ 02/2018/QĐ-UBND: Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3)
▪ 01 /CT-TTg: Chỉ thị số 01 /CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
▪ 146 /BC-STNMT: Báo cáo số 146 /BC-STNMT Về số lượng, số sêri phôi Giấy chứng nhận đã hủy do bị hỏng trong quá trình sử dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
▪ 35/2017/TT-BTNMT: Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
▪ 237/QĐ-STNMT: Quyết định số 237/QĐ-STNMT V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành I 058228, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số T 00576 do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 08/12/1997 cho Trạm Y tế xã Tân Lập, tại thôn Nà Nâm, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn
 Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
▪ 55/2017/QĐ-UBND: Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
▪ 14/2017/TT-BTNMT: Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
▪ 08/2017/TT-BTNMT: Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
▪ 10/2017/TT-BTNMT: Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1: 5.000, 1: 10.000, 1:500.000, 1:000.000
▪ 34/2017/TT-BTC: Thông tư số 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 Tài nguyên Nước
▪ 2528/QĐ-BTNMT: Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ xung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 141 /QĐ-UBND: Quyết định số 141 /QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
▪ 65/2017/TT-BTNMT: Thông Tư số 65/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
▪ 64/2017/TT-BTNMT: Thông Tư số 64/2017/TT-BTNMT Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ, đập dâng
▪ số 47 /2017/TT-BTNMT: Thông tư số 47 /2017/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 68/2017/TT-BTNMT: Thông tư số 68/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền
▪ 139/2017/NĐ-CP: Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; ... quản lý sử dụng nhà và công sở
▪ 39 /2017/TT-BTNMT: Thông tư số 39 /2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000
▪ 28 /2017/TT-BTNMT: Thông số 38 /2017/TT-BTNMT Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
▪ 461 /QĐ-ĐCKS: Quyết định số 461 /QĐ-ĐCKS về việc Ban hành quy trình kỹ thuật: Mẫu đất – Xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học – Phương pháp phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động
 Môi trường
▪ 67/2017/TT-BTNMT: Thông tư số 67/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường
▪ số 1598/QĐ-TTg: Quyết định số 1598/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
▪ số 34/2017/TT-BTNMT: Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
▪ 03/CT-BTNMT: Chỉ thị về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng
▪ 24/2017/TT-BTNMT: Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
 Khí tượng - Thủy văn
▪ 41/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
▪ 40/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện binh thường
▪ 38/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
▪ 37/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT về việc Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
▪ Số 09 /2016/TT-BTNMT: Thông tư số 09 /2016/TT-BTNMT Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết.
 Văn bản liên quan khác
▪ 3373/QĐ-BTNMT: Quyết định số 3373/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 2646/QĐ-BTNMT: Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT Ban hành quy định về tiêu chuẩn, mức chi công tác phí và chi Hội nghị trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 3459/QĐ-BTNMT: Quyết định số 3459/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2017
▪ 3199/QĐ-BTNMT: Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT Ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 3113/QĐ-BTNMT: Quyết định số 3113/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Công nghệ thông tin
▪ 45/2017/TT-BTTTT: Thông tư 45/2017/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh nghê fnghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
▪ số 29 /2017/TT-BTNMT: Thông tư số 29 /2017/TT-BTNMT Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
▪ : Quyết định số 308 /QĐ-STNMT Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng, cập nhật, chính lý cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
▪ 2051 /QĐ-BTNMT: Quyết định số 2051 /QĐ-BTNMT về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
▪ 17 /2016/TT-BTNMT: Thông tư số 17 /2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.
 Văn bản dự thảo
▪ số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT: Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất
▪ : Dự thảo bảng giá đất năm 2015
▪ 57/2011/NĐ-CP: Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ
▪ 1379/QĐ-BTNMT: Quyết định Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ tài nguyên và môi trường
▪ 34/2011/NĐ-CP: Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
 Thanh tra
▪ 146/QĐ-STNMT: Quyết định số 146/QĐ-STNMT Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2015
▪ 92/2014/NĐ-CP: Nghị định số 92/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và công tác viên thanh tra
▪ 19/2014/TT-BTNMT: Thông tư số 19/2014/TT-BTNMT Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường
▪ 01/2014/TT-BTNMT: Thông tư Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường
▪ 29/2012/TT-BTNMT: Thông tư số 29/2012/TT-BTNMT Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
 Thông báo
▪ 469 /STNMT-VP: Công văn số: 469 /STNMT-VP V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2017
▪ : Thông báo số 34 /TB-STNMT về thời gian giải quyết các TTHC trong cấp GCNQSD đất theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP
▪ Số: 71/TB-STNMT: Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất sét Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
▪ Số 37/ TB-STNMT: Thông báo số 37/ TB-STNMT Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai
▪ Thông báo số 39 /TB-STNMT: Thông báo số 39 /TB-STNMT Mời chào hàng cạnh tranh
 Môi trường, Địa chất và Khoáng sản, Tài nguyên nước, Đo đạc bản đồ và Viễn thám
▪ 1843/QĐ-UBND: Quyết định số 1843/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Môi trường, Địa chất và Khoáng sản, Tài nguyên nước, Đo đạc bản đồ và Viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 Thông báo tuyển dụng viên chức
▪ : Kế hoạch 44 /KH-STNMT Về việc Tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn
▪ : Thông báo số 76 /TB-STNMT Về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn
▪ 07/TB-STNMT: Thông báo số 07/TB-STNMT tuyển dụng viên chức năm 2012
 Giá đất
▪ 29/2014/QĐ-UBND: Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
▪ 27/2013/QĐ-UBND: Quyết định ban hành quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
▪ 28/2012/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 Đăng ký giao dịch
▪ 402/QĐ-UBND: Quyết định số 402/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv