Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 6


thời trang trẻ Hôm nay : 163

2 Tháng hiện tại : 136787

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7350263

Trang nhất » Tin Tức » Công tác trọng tâm tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công tác trọng tâm tháng 02 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ tư - 08/02/2017 10:40
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 02 năm 2017

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn (Chương trình số 06/CTr-UBND, ngày 23/01/2017), Chương trình số 93/CTr-STNMT ngày 24/01/2017 về chương trình công tác năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường; trên cơ sở kết quả họp giao ban lãnh đạo Sở ngày 06/2/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng 02 năm 2017 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục hướng dẫn các công ty lâm nghiệp lập phương án sử dụng đất, lập hồ sơ thuê đất, cấp GCN cho các thửa đất đủ điều kiện thuộc Dự án đo đạc, xác định mốc giới, lập bản đồ địa chính các công ty lâm nghiệp. Tập trung tiếp tục tổ chức đo đạc xác định mốc giới và chôn mốc đối với đất lâm nghiệp tại xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình.
- Phòng Tài nguyên đất, phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám thực hiện.
- Đ/c Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
2. Tiếp tục hoàn thiện Đề án tỉnh giảm biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh. Hoàn thiện hồ sơ về kết quả tuyển dụng viên chức 2016, trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Văn phòng Sở thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
3. Khẩn trương hoàn thiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng”. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
  Triển khai chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuẩn bị thực hiện Dự án VILIG.
4. Tham mưu điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – dự toán Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chí 46 xã theo khối lượng thực tế thi công.
- Phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám, phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện.
- Đ/c Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
5. Rà soát các cơ chế chính sách của tỉnh về đất đai, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai (đăng ký chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật với UBND tỉnh).
- Phòng Tài nguyên đất, Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện, Văn phòng Sở.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
6. Tiếp tục đôn đốc trao giấy CNQSD đất còn tồn đọng tại phòng TN&MT, UBND các xã và Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện (17.371 giấy). Thực nghiệm việc chụp, quét hồ sơ và trình hồ sơ qua mạng eoffice tại Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố.
- Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện.
- Đ/c Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
7. Tổng hợp số liệu thống kê đất đai năm 2016, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Luật Đất đai (Văn phòng ĐKĐĐ tham mưu văn bản làm rõ nhiệm vụ thống kê đất đai giữa cơ quan quản lý và cơ quan sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường đối với UBND các huyện, thành phố).
- VPĐK đất đai; Phòng Tài nguyên đất thực hiện.
- Đ/c Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
8. Tiếp tục rà soát quỹ đất công trên địa bàn thành phố lạng sơn và các huyện đợt 2 năm 2017. Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành đối với các dự án trọng điểm gồm: Dự án Khu du lịch Núi tuyết Mẫu Sơn; Dự án Khu trung chuyển hàng hóa tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; Dự án Khu đô thị phía nam thành phố.
- Phòng Tài nguyên đất thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án; CCBVMT hướng dẫn bảo vệ môi trường trong triển khai các dự án; Phòng KH-TC xây dựng kế hoạchtuyên truyền vận động đối với Dự án Khu du lịch Núi tuyết Mẫu Sơn.
- Đ/c Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
 9. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-STNMT ngày 28/12/2016 của Sở về vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai của các xã đã hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện và cấp tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 59/KH-STNMT ngày 22/11/2016 của Sở về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017.
- Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, VPĐK đất đai, phòng ĐĐ,BĐ&VT, Văn phòng Sở  thực hiện.
- Đ/c Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
10. Hoàn thành trình thẩm định điều chỉnh đơn giá đo đạc và cấp giấy chứng nhận tại Quyết định 498/QĐ-UBND của UBND tỉnh; đề xuất về hợp đồng nhân sự cho Ban quản lý Dự án VILG theo lộ trình kế hoạch của dự án; tổng kết và quyết toán dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 42 xã.
- Phòng KH-TC,  phòng ĐĐ,BĐ&VT thực hiện.
- Đ/c Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 02
- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng đơn vị thuộc Sở và chuyên viên khối Văn phòng Sở;
- Thời gian: Ngày 24 hoặc 27/02/2017 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên eOffice).
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm việc, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 01 năm 2017 (ngày 25/01/2017): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv