Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 4


thời trang trẻ Hôm nay : 2413

2 Tháng hiện tại : 136607

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7350083

Trang nhất » Tin Tức » Công tác trọng tâm tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công tác trọng tâm tháng 03 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ ba - 28/02/2017 14:36
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 03 năm 2017

 

Thực hiện Chương trình số 93/CTr-STNMT ngày 24/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về chương trình công tác năm 2017; trên cơ sở kết quả họp giao ban lãnh đạo Sở ngày 27/2/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng 03 năm 2017 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Triển khai 08 nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 12/KH-STNMT  ngày 15/02/2017.
Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở đã được phân công tại Kế hoạch số 28/KH-STNMT chỉ đạo triển khai thực hiện; các đồng chí lãnh đạo sở chỉ đạo cụ thể theo phân công, hằng tuần có sự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).
2. Lĩnh vực đất đai
(1). Triển khai việc chụp, quét và luân chuyển hồ sơ qua mạng eoffice.
(2). Tiếp tục đôn đốc trao giấy CNQSD đất còn tồn đọng tại phòng TN&MT, UBND các xã và Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện (17.829 giấy).
- Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(3). Hoàn thành tổng hợp số liệu thống kê đất đai năm 2016 báo cáo Bộ TN&MT theo quy định.
- Phòng Tài nguyên đất, Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
 (4) Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thứ 2, nhiệm vụ thứ 5 tại Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 17/2/2017 của Tỉnh ủy về 10 nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo chỉ đạo trong năm 2017.
- Phòng Tài nguyên đất thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
Nhiệm vụ chuyển tiếp:
(5). Hoàn thành trình thẩm định đơn giá đo đạc, cấp giấy thay thế đơn giá tại Quyết định 489/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
- Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(6). Rà soát các cơ chế chính sách của tỉnh về đất đai, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai (đăng ký chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật với UBND tỉnh).
- Phòng Tài nguyên đất, Văn phòng ĐKĐĐ, Văn phòng Sở thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
(7) Tiếp tục rà soát quỹ đất công, đất đã giao cho các tổ chức, doanh nghiệp.
- Phòng Tài nguyên đất thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
(8) Tiếp tục tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách về đất đai liên quan đến các dự án trọng điểm của tỉnh (Dự án Khu du lịch Núi Tuyết Mẫu Sơn, Khu Trung chuyển hàng hóa, Khu đô thị Nam thành phố và các dự án khác).
- Phòng Tài nguyên đất thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
3. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám
(1). Kiểm tra nghiệm thu các công đoạn còn lại của các dự án; báo cáo tổng kết các dự án đã hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính.
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Kế hoạch – Tài chính thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
Nhiệm vụ chuyển tiếp:
(2). Tham mưu điều chỉnh Dự án 46 xã.
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(3). Hướng dẫn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập hoàn thiện phương án sử dụng đất để trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Tài nguyên đất thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(4). Xây dựng kế hoạch thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai của các xã đã hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính.
- Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(5) Hoàn thành đề xuất hợp đồng nhân sự cho BQL Dự án VILG.
- Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
4. Lĩnh vực tài nguyên nước;khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
(1). Tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
5. Lĩnh vực khoáng sản
(1). Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thứ 8 tại Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 17/2/2017 của Tỉnh ủy về 10 nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo chỉ đạo trong năm 2017.
Nhiệm vụ chuyển tiếp:
(2). Tiếp tục tham mưu về quản lý, khai thác đất san lấp.
(3). Tham mưu, rà soát trình UBND tỉnh phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.
- Phòng Khoáng sản thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo nội dung (1); Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo nội dung (2), (3).
6. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
(1). Tham mưu việc đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc tự động, liên tục đối với tình hình ô nhiễm, xả chất thải của các cơ sở quan trắc tự động tại một số khu vực thuộc tỉnh truyền về.
(2). Đề xuất lập Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn đến năm 2025 và dự kiến đến năm 2035 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
- Trung tâm Quan trắc môi trường thực hiện nội dung (1); Chi cục bảo vệ môi trường thực hiện nội dung (2);
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng
(1). Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Sở triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020.
 (2). Tiếp tục xem xét, tham mưu giải quyết các đơn chuyển tiếp từ tháng 02 sang đảm bảo thời gian theo quy định.
- Than tra Sở thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Hồ Công Khánh trực tiếp chỉ đạo.
8. Công tác văn phòng; cải cách hành chính
(1). Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 của Sở.
 Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện ;
(2) Xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 17/2/2017 của Tỉnh ủy về 10 nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo chỉ đạo trong năm 2017.
 Văn Phòng Sở thực hiện nội dung (2) Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện tổng hợp xây dựng kế hoạch chung của Sở
Nhiệm vụ chuyển tiếp:
(3). Hoàn thiện hồ sơ tuyển viên chức năm 2016.
- Văn Phòng Sở thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
(4) Phối hợp triển khai nâng cấp phần mềm một cửa điện tử, eGov và dịch vụ công trực tuyến.
- Văn Phòng Sở phối hợp với Trung tâm CNTT TNMTT và các phòng, đơn vị liên quan thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 03
- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng đơn vị thuộc Sở và chuyên viên khối Văn phòng Sở;
- Thời gian: Ngày 25/03/2017 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên eOffice).
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm việc, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 02 năm 2017 (ngày 27/02/2017): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv