Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 11


thời trang trẻ Hôm nay : 372

2 Tháng hiện tại : 32687

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6889437

Trang nhất » Tin Tức » Công tác trọng tâm tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công tác trọng tâm tháng 04 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ ba - 04/04/2017 09:10
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 04 năm 2017

 
Thực hiện Chương trình số 93/CTr-STNMT ngày 24/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về chương trình công tác năm 2017; trên cơ sở kết quả họp giao ban lãnh đạo Sở ngày 27/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng 04 năm 2017 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao (08 nhiệm vụ)
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 15/02/2017 của Sở, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo tiến độ kế hoạch đã đề ra. Các đồng chí lãnh đạo Sở được phân công phụ trách thường xuyên giám sát, đôn đốc các phòng chuyên môn, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.
2. Lĩnh vực đất đai
(1) Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn để báo cáo UBND tỉnh, trình Chính phủ phê duyệt. Đôn đốc UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của các huyện, thành phố để trình thẩm định.
(2) Tập trung chuẩn bị các nội dung báo cáo cho Hội nghị chuyên đề của tỉnh về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 08/04/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Phòng Tài nguyên đất thực hiện nhiệm vụ (1), (2);
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
 (3) Tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 231/UBND-KTN ngày 23/3/2017; đôn đốc UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trọng quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện, thành phố. Xây dựng kế hoạch của Sở, thành lập các Đoàn công tác để tổ chức kiểm tra việc xử lý các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản của UBND cấp huyện, UBND một số xã, phường, thị trấn.
(4) Xây dựng khung đề cương cơ chế chính sách về tích tụ đất đai để xin ý kiến các ngành.
- Phòng Tài nguyên đất chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ (3), (4);
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
Nhiệm vụ chuyển tiếp:
(5) Tập trung triển khai thực hiện trao trên 18.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các dự án mới được cấp theo các dự án đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các huyện.
- Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
(6) Rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách của tỉnh về đất đai theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (đăng ký chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với UBND tỉnh trong tháng 4/2017).
- Phòng Tài nguyên đất, Văn phòng ĐKĐĐ, Văn phòng Sở thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
3. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám
(1) Hoàn thành Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Đề án: Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 28/02/2017.
 (2) Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cắm mốc ranh giới, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
Tập trung xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện dự án tại Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình, báo cáo, xin chủ trương của UBND tỉnh điều chỉnh phạm vi đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc.
 Hướng dẫn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập hoàn thiện phương án sử dụng đất, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh.
Phối hợp với UBND các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc và các ngành chức năng liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh diện tích đất cần giữ lại cho các công ty lâm nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và khả năng quản lý của từng công ty, chuyển một phần diện tích cần thiết lại cho huyện để phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.
Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện dự án này để bảo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
(3) Hoàn thiện hồ sơ kết thúc Dự án đo dạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 42 xã thuộc 3 huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan. Tiếp tục tập trung cho các dự án còn lại; tham mưu điều chỉnh dự án 46 xã.
(4) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về hoạt động đo đạc và bản đồ thay thế Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 để tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành.
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám thực hiện nội dung (1), (3), (4); phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Tài nguyên đất thực hiện nội dung (2).
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo; Phó Giám đốc Chu Văn Thạch phối hợp chỉ đạo.
4. Lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
(1) Xây dựng đề cương nhiệm vụ, dự toán của Dự án Khảo sát, điều tra, lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
(2) Triển khai kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài nguyên nước (lưu ý kiểm tra lồng ghép không trùng lắp nhiều cuộc kiểm tra đối với từng đơn vị).   Tham mưu xây dựng giải pháp, phương án về quản lý tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu đối với cấp huyện.
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
5. Lĩnh vực khoáng sản
(1) Xây dựng giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
(2) Chuẩn bị báo cáo về tỉnh hình quản lý, khai thác khoáng sản phục vụ cho việc Giám sát của HĐND tỉnh;
Nhiệm vụ chuyển tiếp:
(3). Tiếp tục tham mưu xây dựng quy định của UBND tỉnh về quản lý, khai thác đất san lấp; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
- Phòng Khoáng sản thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
6. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
(1) Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp công tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017-2020;
- Chi cục bảo vệ môi trường, phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
 (2) Kế hoạch phòng, chống dịch cúm A(H7N9) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
(3) Thực hiện chương trình Quan trắc môi trường đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn và thẩm định tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
(4) Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chuyển dần sử dụng túi sinh học thay thế túi ni lông.
- Chi cục bảo vệ môi trường thực hiện nội dung (2), (3), (4);
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng
(1) Tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang về quản lý và sử dụng đất đai; Công ty Cổ phần Dược phẩm và vật tư y tế về đất đai và môi trường.
(2) Tham mưu thành lập Đoàn thanh tra và tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đối với khu đất Công ty cổ phần Trung Việt đang thuê tại Km2, đường Trần Quang Khải, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 816/VP-KTN ngày 25/3/2017.
(3) Khẩn trương hoàn thiện báo cáo xác minh các vụ việc được giao.
- Thanh tra Sở thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Hồ Công Khánh, Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
8. Công tác văn phòng; cải cách hành chính; kế hoạch tài chính
(1) Xây dựng Quy định danh mục vị trí việc làm, hình thức chuyển đổi vị trí công tác; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.
(2) Triển khai các bước thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý của sở theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 15/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 Nhiệm vụ chuyển tiếp:
(3) Hoàn thiện hồ sơ, tiếp nhận, phân công công tác đối với viên chức mới tuyển dụng năm 2016.
(4) Chỉnh sửa, hoàn thiện 03 bộ đơn giá: Đơn giá đo đạc, số hóa, trích đo địa chính thay thế đơn giá tại QĐ 489/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của UBND tỉnh; đơn giá cấp giấy chứng nhận thay thế đơn giá tại QĐ 757/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh và đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo ý kiến của các phòng, đơn vị trong Sở; chuyển Sở Tài chính xem xét thẩm.
(5) Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử, nâng cấp phần mềm văn phòng điện tử eOffice lên eGov; xây chương trình, kế hoạch để triển khai dịch vụ công trực tuyến; nâng cấp trang tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Văn Phòng Sở thực hiện nội dung (1), (2), (3); Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện nội dung (4); Văn phòng Sở và Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên môi trường phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc sở thực hiện nội dung 5.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo nội dung (1), (2), (3); Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo nội dung (4), (5).
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 04
- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng đơn vị thuộc Sở và chuyên viên khối Văn phòng Sở;
- Thời gian: Ngày 25/04/2017 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên eOffice).
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 04 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm việc, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 03 năm 2017 (ngày 27/03/2017): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv