Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 18


thời trang trẻ Hôm nay : 1238

2 Tháng hiện tại : 116877

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7648368

Trang nhất » Tin Tức » Công tác trọng tâm tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công tác trọng tâm tháng 10 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ năm - 28/09/2017 09:57
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 10 năm 2017

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng trong 10 năm 2017 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10:
1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 26/01/2017 của UBND tỉnh giao (08 nhiệm vụ) và 01 nhiệm vụ theo Kế hoạch số 48a/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 10 nhiệm vụ trọng tâm tập chung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2017:
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 15/02/2017 và Kế hoạch số 26a/KH-STNMT ngày 03/4/2014 của Sở, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo tiến độ kế hoạch đã đề ra (chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm chậm tiến độ so với yêu cầu).
Các đồng chí lãnh đạo Sở được phân công phụ trách thường xuyên giám sát, đôn đốc các phòng chuyên môn, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.
2. Lĩnh vực đất đai
(1) Tiếp tục tập trung thực hiện trao giấy CNQSD đất còn tồn đọng của các dự án tại các huyện (đối với số Giấy đã tồn từ lâu không trao được cho người dân do các yếu tố khách quan như người dân không đến nhận, đang không ở tại địa phương..., Văn phòng Đăng ký đất đai lập lanh danh bàn giao lại cho xã quản lý).
 (2) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2018 theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
(3) Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số SIPAS; Báo cáo kết quả nâng cao chỉ số tiếp cận về đất đai thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Chương trình số 93/CTr-STNMT ngày 24/01/2017).
(4) Hoàn chỉnh dự thảo đề xuất sửa đổi các Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND, ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định hạn mức giao đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để trình UBND tỉnh xem xét.
- Phòng Tài nguyên đất thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
3. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám
(1) Tổ chức đấu thầu triển khai thực hiện Dự án: Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy CNQSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(2) Kiểm tra nghiệm sản phẩm xây dựng CSDL địa chính các dự án: Chỉ tiêu trong tháng phải hoàn thành, nghiệm thu 40 xã (hiện mới chỉ hoàn thành xây dựng CSDL địa chính được 24/85 xã, đạt 28,23 % kế hoạch. Tiến độ quá chậm). Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Dự án 46 xã trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám chủ trì thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
 (3). Tiếp tục triển khai công tác trích đo các khu đất sau phân giới cắm mốc tại các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc và Lộc Bình (nhiệm vụ UBND tỉnh giao).
- Phòng Tài nguyên đất, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Trung tâm kỹ thuật TN&MT phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
4. Lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
(1) Tiếp tục triển khai dự án Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo kế hoạch (tổ chức hội thảo).
(2) Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, xin ý kiến các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.
(3) Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
5. Lĩnh vực khoáng sản
(1) Trình phê duyệt Đề cương dự toán khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản để triển khai bước tiếp theo (nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn 2686/VP-KTN ngày 16/8/2017).
(2) Tham mưu giải quyết việc khai thác đất san lấp phục vụ tuyến đường cáo tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (dự án trọng điểm của tỉnh).
(3) Tiếp tục tham mưu triển khai phương án kỹ thuật điều tra, khảo sát và đánh giá nguyên nhân sụt lún nền đất tại thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng (theo QĐ số 1253/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh).
- Phòng Khoáng sản thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
6. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
(1) Báo cáo kết quả thực hiện thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững (Chương trình số 93/CTr-STNMT ngày 24/01/2017).
(2) Tiếp tục giám sát xả thải các đơn vị theo Quyết định số 75/QĐ-STNMT ngày 14/4/2017 và kiểm tra các đơn vị theo theo Quyết định số 62/QĐ-STNMT ngày 04/4/2017 của Sở.
(3) Tổ chức triển khai Kế hoạch số 65/KH-STNMT ngày15/9/2017 về Tuyên truyền sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường từ nay đến năm 2020 (phối hợp với các Sở, ngành triển khai các nội dung thực hiện trong năm 2017 theo kế hoạch).
(4) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án xử lý ô nhiễm nên kho thuốc bảo vệ thực vật tại Đồi Chè (xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn) và Dốc Mới (Minh Sơn, Hữu Lũng).
(5) Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng hệ thống truyền, nhận số liệu quan trắc tự động theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5417/BTNMT-TCMT ngày 18/11/2016.
- Chi cục bảo vệ môi trường chủ trì thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng
(1) Tập trung tham mưu giải quyết các đơn đang xem xét, thụ lý.
(2) Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 463/KL-TTr ngày 09/12/2016 của Thanh tra Bộ Xây dựng (Chương trình số 93/CTr-STNMT ngày 24/01/2017).
(3) Tiếp tục tập trung kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất, khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường, nhất là đối với các trường hợp vi phạm trong việc khai thác, san lấp đất đồi, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất công; kiểm tra, đôn đốc các mỏ thực hiện yêu cầu đóng cửa mỏ, hoàn thổ, bảo vệ môi trường theo quy định.
- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
8. Công tác văn phòng; cải cách hành chính; kế hoạch tài chính
(1) Tổng hợp ý kiến, chỉnh sửa và trình Lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Chương trình số 02/CTPH-BTNMT-BNN ngày 12/7/2017 (đang xin ý kiến của Sở Nông nghiệp).
 (2) Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2017; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.
- Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
(3) Xây dựng quyết định của UBND tỉnh Quy định tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Đề án Tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND; quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thay thế Quyết định số 45/QĐ- STNMT của Giám đốc Sở Tài guyên và Môi trường.
(4) Hoàn thiện Đề án cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2020 theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 08/5/2017.
- Văn Phòng Sở chủ trì, phối hợp thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
 (5) Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến để đạt được mức độ 2 đối với tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực ngành; vận hành thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 đối với 10 TTHC thuộc các lĩnh vực đất đai trong năm 2017 (đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).
- Văn Phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 10
- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng đơn vị thuộc Sở và chuyên viên, viên chức biệt phái khối Văn phòng Sở;
- Thời gian: Ngày 25/10/2017 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên eGov).
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm việc, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2017 (ngày 25/9/2017): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ./.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv