Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 7


thời trang trẻ Hôm nay : 155

2 Tháng hiện tại : 136779

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7350255

Trang nhất » Tin Tức » Công tác trọng tâm tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công tác trọng tâm tháng 11 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ ba - 31/10/2017 16:17
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 11 năm 2017


Thực hiện chương trình công tác năm 2017, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng trong 11 năm 2017 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11:
1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 26/01/2017 của UBND tỉnh giao (08 nhiệm vụ) và 01 nhiệm vụ theo Kế hoạch số 48a/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 10 nhiệm vụ trọng tâm tập chung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2017:
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành đạt và vượt mục tiêu đối với 08 nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao và nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 48a/KH-UBND của UBND tỉnh. Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở giải quyết các vướng mắc phát sinh hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm còn lại. Một số nhiệm vụ trọng tâm là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, lâu dài cần tiếp tục tham mưu thực hiện trong những năm tiếp theo (nhiệm vụ trọng tâm số 1, 5, 8); một số nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành (nhiệm vụ trọng tâm số 3, 4, 7) và một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để hoàn thành trong năm 2017 theo kế hoạch đề ra, cụ thể:
- Nhiệm vụ trọng tâm số (2) Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016  của UBND tỉnh và Kế hoạch số 69/KH-STNMT ngày 31/12/2016 của Sở: Khẩn trương hoàn thành các cuộc thanh tra còn lại của kế hoạch năm 2017 và ban hành các Kết luận thanh tra theo theo quy định.
- Nhiệm vụ trọng tâm số (6) Xây dựng, trình phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh và kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản một số khu vực theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Trình UBND tỉnh ban hành "Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản một số khu vực theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ" để tổ chức thực hiện.
Các đồng chí lãnh đạo Sở được phân công phụ trách thường xuyên giám sát, đôn đốc các phòng chuyên môn để tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 UBND tỉnh đã giao.
2. Lĩnh vực đất đai
(1) Hoàn chỉnh hồ sơ trình Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2018 theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai; về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
(2) Hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh xem xét các dự thảo: Đề xuất sửa đổi các Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND, ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; sửa đổi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; sửa đổi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định hạn mức giao đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Phòng Tài nguyên đất thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
 (3) Tiếp tục tập trung thực hiện trao giấy CNQSD đất còn tồn đọng của các dự án tại các huyện (đối với số Giấy đã tồn từ lâu không trao được cho người dân do các yếu tố khách quan như người dân không đến nhận, đang không ở tại địa phương..., Văn phòng Đăng ký đất đai lập lanh danh bàn giao lại cho xã quản lý).
(4) Thống kê số lượng thửa đất, diện tích, loại đất và nguyên nhân chưa đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn tỉnh theo văn bản số 433/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 20/3/2017 của Tổng cục Quản lý đất đai.
- Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
3. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám
(1) Tổ chức đấu thầu triển khai thực hiện Dự án: Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy CNQSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(2). Tiếp tục triển khai công tác trích đo các khu đất sau phân giới cắm mốc tại các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc và Lộc Bình (nhiệm vụ UBND tỉnh giao).
- Phòng Tài nguyên đất, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Trung tâm kỹ thuật TN&MT phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
 (3) Quyết liệt đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành sản phẩm xây dựng CSDL địa chính các dự án để kiểm tra, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (tiến độ thực hiện quá chậm; chỉ tiêu trong năm 2017 là 85 xã, hiện mới chỉ hoàn thành 24, đạt 28,23 % kế hoạch).
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám chủ trì thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
4. Lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
(1) Trình UBND tỉnh phê duyệt sản phẩm Dự án Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất để tổ chức thực hiện.
(2) Tiếp tục triển khai thực hiện dự án khảo sát, điều tra, lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh (điều tra, khảo sát thu thập bổ sung tài liệu, số liệu ngoại nghiệp; tiến hành điều tra thực địa, tổng hợp thông tin).
(3) Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, xin ý kiến các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.
(4) Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
5. Lĩnh vực khoáng sản
(1) Trình phê duyệt Đề cương dự toán khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản để triển khai bước tiếp theo (nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn 2686/VP-KTN ngày 16/8/2017).
(2) Tiếp tục tham mưu giải quyết việc khai thác đất san lấp phục vụ tuyến đường cáo tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (dự án trọng điểm của tỉnh).
- Phòng Khoáng sản thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
6. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
(1) Tiếp tục triển khai các nội dung thực hiện trong năm 2017 theo Kế hoạch số 65/KH-STNMT ngày 24/7/2017 Về tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường.
(2) Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án xử lý ô nhiễm nền kho thuốc bảo vệ thực vật tại Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn và Dốc Mới, xã Minh Sơn, Hữu Lũng, đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc của năm 2017 theo kế hoạch.
(3) Tiếp tục giám sát việc khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau khi kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường tại Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ tại thôn An Tri, xã Bình Trung, Cao Lộc.
 
- Chi cục bảo vệ môi trường chủ trì thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng
(1) Tập trung tham mưu giải quyết các đơn đang xem xét, thụ lý.
(2) Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.
- Thanh tra Sở chủ trì thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
8. Công tác văn phòng; cải cách hành chính; kế hoạch tài chính
(1). Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về Khắc phục chỉ số SIPAS trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
(2) Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo CV số 586-CV/BTCTU; thực hiện Quy hoạch lãnh đạo, quản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở nhiệm kỳ 2021-2026.
- Văn Phòng Sở chủ trì, phối hợp thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
(3) Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
- Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì, phối hợp thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 11
- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng đơn vị thuộc Sở và chuyên viên, viên chức biệt phái khối Văn phòng Sở;
- Thời gian: Ngày 25/11/2017 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên eGov).
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, yêu cầu các phòng, đơn vị rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch từ đầu năm, các nhiệm vụ UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ phát sinh đến nay để khẩn trương giải quyết hoàn thành các công việc theo yêu cầu, đảm bảo không để xót việc, tập chung cho các nhiệm vụ chậm muộn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2017 (ngày 25/10/2017): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ./.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv