Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 14


thời trang trẻ Hôm nay : 367

2 Tháng hiện tại : 38903

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6496720

Trang nhất » Tin Tức » Giá đất cụ thể

Quyết định số 908/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện dự án: Khu Trung tâm văn hóa xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn

Thứ ba - 09/06/2015 14:06
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 908 /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 08  tháng 6  năm 2015
 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện dự án:
Khu Trung tâm văn hóa xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 333/TTr-STNMT ngày  29/5/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu Trung tâm văn hóa xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn như sau:
1. Đất ở khu vực còn lại tại nông thôn thuộc nhóm vị trí 2, khu vực I, xã Quỳnh Sơn:
Giá đất cụ thể là 137.000 đồng/m2 (Một trăm ba mươi bảy nghìn đồng một mét vuông).
2. Đất trồng lúa thuộc vị trí 1, Khu vực I, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn:
Giá đất cụ thể 60.000 đồng/m2 (Sáu mươi nghìn đồng một mét vuông).
3. Đất trồng cây hàng năm khác thuộc vị trí 1, Khu vực I, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn:
 Giá đất cụ thể 54.000 đồng/m2 (Năm mươi tư nghìn đồng một mét vuông)
Điều 2. Căn cứ giá đất cụ thể được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Bắc Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- HĐTĐ giá đất tỉnh;
- Sở TN và MT (02 bản);
- CPVP, KTN, TH;
- Lưu: VT, (HANH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký) 
 
 
Nguyễn Văn Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv