Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 41


thời trang trẻ Hôm nay : 318

2 Tháng hiện tại : 38854

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6496671

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Chương trình Công tác trọng tâm tháng 6 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ ba - 31/05/2016 07:45


CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 6 năm 2016
 
 Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường; căn cứ chương trình công tác tháng 6/2016 của UBND tỉnh; căn cứ Kết luận cuộc họp giao ban công tác tháng 5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2016 như sau:
I. Một số nhiệm vụ trọng tâm
1. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác năm 2016 của Sở đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 13/5/2016, bao gồm:
(1). Tập trung rà soát các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo kế hoạch của tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục, hạn chế tối đa tiêu cực, nhũng nhiễu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục về đất đai.
(2). Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành dự án Lập hồ sơ địa chính, xác định ranh giới, mốc giới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
 (3). Hoàn thành khảo sát, xác định được các mỏ đất phục vụ cho san lấp mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;
(4). Kiểm tra rà soát đất đai của một số doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và một số khu vực trọng điểm; Hoàn thành việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tổ chức đấu giá khu đất nhà máy xi măng Lạng Sơn tại thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.
(5). Kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.      
- Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì thực hiện;
- Các phòng Tài nguyên Đất, Khoáng sản, Văn phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai và các đơn vị có liên quan phố hợp thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo; các Phó Giám đốc sở căn cứ lĩnh vực được phân công để chỉ đạo triển khai thực hiện.
2. Kiểm tra, rà soát lại chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2016 đã giao cho các phòng, đơn vị; dự toán, nguồn vốn các dự án đo đạc địa chính, đo đạc đất lâm nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu; rà soát định mức đơn giá về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và định mức đơn giá đo đạc để chỉnh sửa, bổ sung trình UBND tỉnh quyết định.
- Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì thực hiện;
- Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
3. Thực hiện giao biên chế công chức cho các phòng, đơn vị thuộc Sở; hoàn thiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành tài nguyên và môi trường theo nội dung Công văn số 668/VP-NC ngày 31/3/2016 của Văn phòng UBND tỉnh.
-  Văn phòng sở chủ trì thực hiện;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo;
- Phó Giám đốc Hồ Công Khánh giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện.
4. Hoàn thành việc xây dựng đề án thành lập Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ Môi trường; thực hiện đổi tên Trung tâm Kỹ thuật địa chính thành Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở; triển khai xây dựng Đề án thành lập Chi cục Quản lý đất đai theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Văn phòng sở chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên đất, Trung tâm Kỹ thuật địa chính, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo; các Phó Giám đốc sở giúp Giám đốc Sở đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở được phân công phụ trách.
5. Rà soát lại quy chế làm việc của Sở và các quy chế khác của Sở để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện;
- Đồng chí Hồ Công Khánh- Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
6. Tổng rà soát vị trí việc làm của toàn bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở (Rà soát kỹ các đối tượng hợp đồng lao động).
- Văn phòng Sở chủ trì thực hiện (xây dựng mẫu biểu gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở để tổng hợp, đảm bảo thống nhất);
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát đơn vị, gửi Văn phòng sở chậm nhất là 15/6/2016
- Đồng chí Hồ Công Khánh- Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
7. Lập kế hoạch thanh tra toàn diện một số đơn vị trực thuộc Sở trong 6 tháng cuối năm 2016.
-  Thanh tra Sở chủ trì thực hiện;
 - Đồng chí Hồ Công Khánh- Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
8. Hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất của Bến xe số 28, đường Ngô Quyền, phương Vĩnh Trại; khu đất Nhà máy xi măng Lạng Sơn; trụ sở trạm thú y thành phố Lạng Sơn.
Xây dựng quy định của UBND tỉnh giao các tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn tính giá đất cụ thể của các dự án.
Rà soát  điều chỉnh, hủy bỏ các văn bản thu hồi đất của các dự án không khả thi chưa triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố; trình UBND tỉnh về bổ sung danh mục các dự án có nhu cầu thu hồi đất 6 tháng năm 2016.
- Phòng Tài nguyên đất chủ trì thực hiện;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các đơn vị liên quan phối hợp;
- Đ/c Chu Văn Thạch- Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo
9. Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về việc đánh giá tình hình 05 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010; hoàn chỉnh, báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh các điểm mỏ đất đắp phục vụ san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là việc khắc phục các kết luận thanh tra, kiểm tra.
- Phòng Khoáng sản chủ trì thực hiện;
- Đ/c Nguyễn Đình Duyệt- Phó Giám đốc Sở chỉ đạo.
10. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở theo kế hoạch được phê duyệt;
Tổ chức kiểm tra mức độ ảnh hưởng do chất thải, khí thải của Công ty Than Na Dương và Nhà máy Nhiệt điện Na Dương đối với môi trường sống của khu dân cư lân cận; hoàn thành, báo cáo lãnh đạo Sở trước ngày 15/6/2016.
- Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì thực hiện;
- Đ/c Nguyễn Đình Duyệt- Phó Giám đốc Sở chỉ đạo.
11. Các nhiệm vụ thường xuyên khác theo chương trình công tác năm 2016 của Sở và các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh thuộc trách nhiệm của Sở đã được Giám đốc sở giao cho các phòng, đơn vị trực thuộc tham mưu thực hiện: Yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc khẩn trương chỉ đạo thực hiện.
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở               
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 6
- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Thời gian: Ngày 25/6/2016 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên eOffice).
3. Hội nghị sơ kết công tác ngành Tài nguyên môi trường 6 tháng đầu năm 2016:
- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng hoặc phó các Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; Giám đốc hoặc Phó giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố;
- Thời gian: Cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm 2016.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện; phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức chịu trách nhiệm thực hiện; thời gian hoàn thành; người chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc.
2. Yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc chỉ đạo xây dựng lịch công tác hằng tuần, cập nhật đầy đủ trên eOffice của Sở chậm nhất vào sáng thứ Hai hằng tuần, thường xuyên cập nhật nhiệm vụ phát sinh để làm căn cứ chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, phân công cụ thể từng nhiệm vụ cho công chức, viên chức, người lao động hoặc cho phòng trực thuộc các đơn vị; xác định rõ thời gian hoàn thành công việc để giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ. Văn phòng Sở gửi mẫu lịch công tác tuần và hướng dẫn thống nhất để các đơn vị thực hiện.
3. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Sở theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo, đồng thời tổng hợp, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
4. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 5 (ngày 25/5/2016): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
5. Yêu cầu các phòng, đơn vị xây dựng báo cáo tháng 6 trước ngày 12/6/2016, báo cáo 6 tháng đầu năm 2016 trước ngày 15/6/2016 gửi phòng Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo Sở gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định.
6. Yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình làm việc, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
 

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv