Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 19


thời trang trẻ Hôm nay : 295

2 Tháng hiện tại : 38831

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6496648

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thứ năm - 11/12/2014 08:49
UBND TỈNH LẠNG SƠN
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT
“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM” TỈNH LẠNG SƠN
 
Số:  172 /TL – BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
        Lạng Sơn, ngày 24 tháng  11 năm 2014

THỂ LỆ
Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
 
Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
Căn cứ Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” số 4570/TL-BTC ngày 04/11/2014 của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương, Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh Lạng Sơn ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là cuộc thi) như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
(Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc các Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi).
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi: Trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Ban hành kèm theo Thể lệ này).
2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt.
III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI
1. Yêu cầu về nội dung
Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 09 câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi ban hành kèm theo thể lệ này; đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.
 Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.
2. Yêu cầu về hình thức
Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt trên giấy A4, đánh số trang theo thứ tự, đóng thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ “ BÀI DỰ THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”; ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi.
 Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.
3. Số lượng bài dự thi: Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi. Bài dự thi chưa được gửi tham gia bất kỳ 1 cuộc thi nào.
4. Bài dự thi không hợp lệ: Những bài không đáp ứng các quy định tại điểm 1,2,3 nêu trên, là bài không hợp lệ.
5. Lưu giữ các bài dự thi:
Bài gửi dự thi vòng chung khảo do Bộ Tư pháp lưu giữ và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi.
IV. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI
1. Phạm vi tổ chức cuộc thi: Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Lạng Sơn.
2. Thời gian phát động, tổng kết, gửi bài, nhận bài dự thi, địa chỉ nhận bài dự thi
- Phát động cuộc thi trên phạm vi toàn tỉnh vào ngày 06 tháng 11 năm 2014.
- Tổng kết và trao giải cuộc thi trước ngày 31/7/2015.
- Ở các huyện, thành phố: Người dự thi nộp bài thi tại Phòng Tư pháp để chuyển về Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; địa chỉ: Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nộp bài dự thi về Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; địa chỉ: Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Bài dự thi của cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, nộp bài dự thi theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.
- Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 01/01/2015;
- Thời gian kết thúc nhận bài dự thi: 17 giờ ngày 30/4/2015 (bài gửi qua bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu cục nơi gửi).
- Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh gửi 20 bài dự thi đạt giải về Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương trước 17h ngày 01/8/2015 để dự thi vòng chung khảo.
VII. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng
1.1. Giải cá nhân
a) Một giải nhất: 3.000.000 đồng
b) Ba giải nhì, mỗi giải: 2.000.000 đồng
c) Sáu giải ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng
d) Mười giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng
1.2. Giải tập thể
a) Một giải nhất: 5.000.000 đồng
b) Hai giải nhì, mỗi giải: 4.000.000 đồng
c) Ba giải ba, mỗi giải: 3.000.000 đồng
d) Năm giải khuyến khích, mỗi giải 1.500.000 đồng
Một số giải phụ khác do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định, mỗi giải 400.000 đồng.
Giải tập thể được trao cho các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có thành tích trong công tác tổ chức, phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi, có số lượng bài dự thi hợp lệ cao theo tỷ lệ % dân số, biên chế và đạt nhiều giải thưởng.
Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.
2. Hình thức thưởng
 Ban Tổ chức cuộc thi tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các tập thể và cá nhân có bài dự thi đạt giải.
Tập thể và cá nhân khác có thành tích xuất sắc, góp phần tổ chức thành công cuộc thi, được cơ quan, đơn vị, địa phương ghi nhận là thành tích công tác năm 2015./.
 
Nơi nhận:    
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- C,PCVP; các Phòng CV, THCB;
- Lưu VT.
TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRƯỞNG BAN
 
Đã ký
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Tô Hùng Khoa

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT
“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
(Ban hành kèm theo thể lệ  số: 172/TL-BTC ngày 24 /11/2014
của Ban Tổ chức  cuộc thi)

Câu 1.
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Câu 2.
Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Câu 3.
Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.
Câu 4.
Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc?
Câu 5.
Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Câu 6.
Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước?
Câu 7.
Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với Nhân dân.
Câu 8.
Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân?
Câu 9.
“…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013)
Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp?
(Riêng câu 09 trình bày không quá 1.000 từ trên giấy A4, viết tay hoặc đánh máy cỡ chữ 14).
Tổng số điểm của bài viết là: 112 trong 38 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv