Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 19


thời trang trẻ Hôm nay : 1714

2 Tháng hiện tại : 55864

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632568

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1166 /QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn thuê để mở rộng khuôn viên trụ sở

Thứ năm - 20/08/2015 15:21
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
1
     Số:1166 /QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày 09 tháng 7 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất, giao cho Công ty cổ phần Tư vấn
 xây dựng giao thông Lạng Sơn thuê để mở rộng khuôn viên trụ sở


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 406/TTr-STNMT ngày 06/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 131,1 m2 (Một trăm ba mươi mốt phẩy một mét vuông) đất, đã được thu hồi tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để chỉnh trang đường Mai Thế Chuẩn, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Tỉnh ủy Lạng Sơn.
1. Địa điểm: Khối Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
2. Lý do thu hồi đất: Phần diện tích đất trên thuộc đất dự trữ giao thông chỉnh trang đường Mai Thế Chuẩn được phê duyệt tại Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh.
3. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi, giao được xác định theo Mảnh Trích đo địa chính số 01-2015 tỷ lệ 1/500, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 25/6/2015 (từ thửa số 57, tờ bản đồ địa chính số 26 phường Chi Lăng), UBND phường Chi Lăng xác nhận ngày 28/6/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra ngày 02/7/2015.     
Điều 2. Cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn thuê 131,1 m2 (Một trăm ba mươi mốt phẩy một mét vuông) đất đã thu hồi tại Điều 1 của Quyết định này để mở rộng khuôn viên trụ sở.           
2. Hạn chế về quyền sử dụng đất: Không được xây dựng các công trình trên đất.
3. Thời gian, khung giá cho thuê và hình thức nộp tiền thuê đất
 - Thời gian thuê đất: Đến khi Nhà nước thực hiện theo quy hoạch.
- Khung giá và giá 1m2 đất cho thuê theo các quy định hiện hành của Nhà nước; Đơn giá thuê đất được ổn định trong 5 năm, hết thời gian ổn định 5 năm Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn có trách nhiệm đến Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định.
- Hình thức nộp tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.                                                            
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Chủ trì bàn giao đất trên thực địa cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn; ký hợp đồng thuê đất và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;
- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.
2. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ trước khi giao đất tại thực địa. 
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND phường Chi Lăng, Trưởng Ban quản lý Dự án xây dựng trụ sở Tỉnh ủy Lạng Sơn và Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận:
 - Như Điều 4;
 - CT, PCT UBND tỉnh;
 - Sở TN và MT (02 bản);
 - PVP, KTN, TH;
 - Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv