Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 17


thời trang trẻ Hôm nay : 1803

2 Tháng hiện tại : 55953

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632657

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1306/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mầm non xã Hòa Bình (Phân trường xóm Chãng), huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo

Thứ ba - 04/08/2015 07:39
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1
     Số: 1306/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày 03 tháng 8 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mầm non xã Hòa Bình
 (Phân trường xóm Chãng), huyện Hữu Lũng để sử dụng vào
mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 451/TTr-STNMT ngày 24/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Thu hồi 1057,0 m2 (Một nghìn không trăm năm bẩy mét vuông) đất do Trường Tiểu học xã Hòa Bình (Phân trường xóm Chãng) đang quản lý và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 00392 do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 01/11/1997, tại thôn Chãng, xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
1. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo bản Trích lục bản đồ địa chính số 128/TLBĐ tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 10/6/2014.
2. Lý do thu hồi đất: Do Trường Tiểu học xã Hòa Bình (Phân trường xóm Chãng) không còn nhu cầu sử dụng đất.
Điều 2. Giao 1057,0 m2 (Một nghìn không trăm năm bẩy mét vuông) đất thu hồi tại Điều 1, Quyết định cho Trường Mầm non xã Hòa Bình (Phân trường xóm Chãng) để sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo.
1. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
2. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:
- Chủ trì bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mầm non xã Hòa Bình (Phân trường xóm Chãng); trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non xã Hòa Bình (Phân trường xóm Chãng); Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
- Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 00392 do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 01/11/1997 cấp cho Trường Tiểu học xã Hòa Bình (Phân trường xóm Chãng).
2. Trường Mầm non xã Hòa Bình có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được giao; nộp phí, lệ phí đầy đủ trước khi giao đất tại thực địa.
3. Trường Tiểu học xã Hòa Bình (Phân trường xóm Chãng) có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 00392 do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 01/11/1997, cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hòa Bình, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở TN và MT (02 bản);
- PVP, KTN, TH;
- Lưu: VT, (HANH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Lý Vinh Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv