Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 10


thời trang trẻ Hôm nay : 766

2 Tháng hiện tại : 17980

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7451891

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 14/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hồng Phong, cho Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong thuê, để thực hiện Dự án đầu tư khai thác vật liệu đá - mỏ đá số 2, tại Mỏ Ấm, thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng

Thứ sáu - 08/01/2016 07:56
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 14/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 07 tháng 01 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hồng Phong, cho Công ty cổ phần khai
thác đá Đông Phong thuê, để thực hiện Dự án đầu tư khai thác vật liệu đá - mỏ đá số 2, tại Mỏ Ấm, thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hữu Lũng.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  06/TTr-STNMT ngày 05/01/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi diện tích 65.642,0 m2 (Sáu mươi lăm nghìn, sáu trăm bốn mươi hai mét vuông) đất UBND tỉnh đã cho Công ty TNHH Hồng Phong thuê tại Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 18/01/2008, để khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng tại Mỏ Ấm, thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
1. Lý do thu hồi: Công ty TNHH Hồng Phong đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất và quyền khai thác khoảng sản cho Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong theo Hợp đồng số 01/2014/HĐCN-KTKS ngày 03/6/2014.
2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hữu Lũng (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng) lập ngày 04/12/2007, UBND xã Cai Kinh xác nhận ngày 12/12/2007, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 14/01/2008.
Điều 2