Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 5


thời trang trẻ Hôm nay : 348

2 Tháng hiện tại : 64289

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7205790

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 14/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hồng Phong, cho Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong thuê, để thực hiện Dự án đầu tư khai thác vật liệu đá - mỏ đá số 2, tại Mỏ Ấm, thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng

Thứ sáu - 08/01/2016 07:56
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 14/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 07 tháng 01 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hồng Phong, cho Công ty cổ phần khai
thác đá Đông Phong thuê, để thực hiện Dự án đầu tư khai thác vật liệu đá - mỏ đá số 2, tại Mỏ Ấm, thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hữu Lũng.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  06/TTr-STNMT ngày 05/01/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi diện tích 65.642,0 m2 (Sáu mươi lăm nghìn, sáu trăm bốn mươi hai mét vuông) đất UBND tỉnh đã cho Công ty TNHH Hồng Phong thuê tại Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 18/01/2008, để khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng tại Mỏ Ấm, thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
1. Lý do thu hồi: Công ty TNHH Hồng Phong đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất và quyền khai thác khoảng sản cho Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong theo Hợp đồng số 01/2014/HĐCN-KTKS ngày 03/6/2014.
2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hữu Lũng (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng) lập ngày 04/12/2007, UBND xã Cai Kinh xác nhận ngày 12/12/2007, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 14/01/2008.
Điều 2. Cho Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong (Địa chỉ trụ sở chính: thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) thuê 65.642,0 m2 (Sáu mươi lăm nghìn, sáu trăm bốn mươi hai mét vuông) đất đã thu hồi tại Điều 1, Quyết định này, để thực hiện dự án đầu tư khai thác vật liệu đá - Mỏ đá số 2, trong đó:
- Diện tích 5.562,0m2 đất sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (khu Văn phòng làm việc của Công ty).
- Diện tích 60.080 m2 đất sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng (trong đó: diện tích 18.446,0 m2 đất núi đá để khai thác nguyên liệu đá làm vật liệu xây dựng thông thường; diện tích 38.516,0 m2 đất làm mặt bằng chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng; diện tích 3.118,0 m2 đường giao thông vào mỏ đá).
1. Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 15/7/2027 (theo thời hạn cấp phép khai thác khoáng sản, tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 40/GP-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh).
2. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:
- Cung cấp thông tin địa chính xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất.
- Xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong; ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính;
- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
  2. Công ty TNHH Hồng Phong có trách nhiệm đến Sở Tài nguyên và Môi trường nộp các giấy tờ gốc liên quan tới khu đất thu hồi.
3. Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ trước khi giao đất tại thực địa.
4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND xã Cai Kinh, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Phong và Giám đốc Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:      
- Như Điều 4;  
- CT, PCT UBND tỉnh;                                                                
- Sở TN-MT (02 bản);
- PVP, KTTH, TH;
- Lưu VT (HẠNH).
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv