Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 20


thời trang trẻ Hôm nay : 1718

2 Tháng hiện tại : 55868

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632572

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1419/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất giao cho Trường Mầm non xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo

Thứ ba - 22/09/2015 08:16
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số:1419/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày  12 tháng 8 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất giao cho Trường Mầm non xã Đồng Bục,
huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  474/TTr-STNMT ngày 04/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 686 m2 (Sáu trăm tám mươi sáu mét vuông) đất do Trường Tiểu học xã Đồng Bục quản lý, tại thôn Khòn Miện, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
1. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Bản trích lục Bản đồ địa chính số 166/TLBĐ, tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 10/4/2015
2. Lý do thu hồi đất: Do Trường Tiểu học xã Đồng Bục không còn nhu cầu sử dụng khu đất, tự nguyện trả lại đất.
Điều 2. Giao 686 m2 (Sáu trăm tám mươi sáu mét vuông) đất thu hồi tại Điều 1, Quyết định này cho Trường Mầm non xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo.
1. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
2. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau đây:
- Bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mầm non xã Đồng Bục; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non xã Đồng Bục;
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Trường Mầm non xã Đồng Bục có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được giao; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
3. Trường Tiểu học xã Đồng Bục có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ T 00600 do UBND tỉnh cấp với diện tích 3.972 m2 cho Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hoặc cấp đổi theo quy định.
4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, Chủ tịch UBND xã Đồng Bục, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đồng Bục, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đồng Bục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở TN và MT (02 bản);
- PVP, KTN, TH;
- Lưu: VT, (HANH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv