Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 20


thời trang trẻ Hôm nay : 1612

2 Tháng hiện tại : 55762

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632466

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1481/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý và sử dụng theo quy định

Thứ năm - 20/08/2015 16:51
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1481/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày  20  tháng 8 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi, giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu
Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý và sử dụng theo quy định


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số       494/TTr-STNMT ngày 12/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 2.478,0 m2 (Hai nghìn bốn trăm bẩy mươi tám mét vuông) đất đã được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Lạng Sơn quản lý, sử dụng tại Quyết định số 1354/1998/QĐ-UB ngày 17/8/1998.
Địa chỉ khu đất: Khu cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi và giao được xác định theo tờ Trích lục Bản đồ địa chính số 180/TLBĐ, tỷ lệ 1/1.000 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 10/7/2015.
Điều 2. Giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 2.478,0 m2 (Hai nghìn bốn trăm bẩy mươi tám mét vuông) đất đã thu hồi tại Điều 1 của Quyết định này để quản lý và sử dụng theo quy định.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. 
2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý đất đúng ranh giới, mục đích được giao.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  Nơi nhận:   
- Như Điều 4;   
- CT, PCT UBND tỉnh;                                                                
- Sở TN-MT (2 bản);
- PVP, KTTH, TH;
- Lưu: VT, (HẠNH).
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv