Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 24


thời trang trẻ Hôm nay : 351

2 Tháng hiện tại : 12932

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6276127

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1529/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho UBND xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích đất giao thông

Thứ hai - 31/08/2015 09:37
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số: 1529/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày  25 tháng 8 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi và giao đất cho UBND xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình
để sử dụng vào mục đích đất giao thông

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  506/TTr-STNMT ngày 24/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 105,5m2 (một trăm linh năm phảy năm mét vuông) đất do Trạm y tế xã Xuân Mãn đang quản lý, tại thôn Nà Hai, xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
1. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo bản Trích lục bản đồ địa chính số 244/TLBĐ tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 20/4/2015.
2. Lý do thu hồi đất: Do Trạm y tế xã Xuân Mãn không còn nhu cầu sử dụng khu đất, tự nguyện trả lại đất.  
Điều 2. Giao 105,5m2 (một trăm linh năm phảy năm mét vuông) đất, đã thu hồi tại Điều 1, Quyết định này cho UBND xã Xuân Mãn quản lý để sử dụng vào mục đích đất giao thông.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau đây:
- Chủ trì bàn giao đất trên thực địa cho UBND xã Xuân Mãn;
- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
- Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ T 00740 do UBND tỉnh cấp ngày 30/10/1998; cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm y tế xã Xuân Mãn theo quy định.
2. UBND xã Xuân Mãn có trách nhiệm quản lý diện tích đất được giao theo đúng ranh giới, mục đích sử dụng đất được giao.
3. Trạm y tế xã Xuân Mãn có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ T 00740 do UBND tỉnh cấp ngày 30/10/1998 cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, Chủ tịch UBND xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình và Trạm trưởng Trạm y tế xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở TN và MT (02 bản);
- PVP, KTN, TH;
- Lưu: VT, (HẠNH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Quảng cáo phải

Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
atlas.tnmtlangson.gov.vn
Khung giá đất
Tư vấn hỏi đáp
Giao lưu trực tuyến
Hệ thống mail tnmt

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào được bạn quan tâm?

Văn bản pháp quy

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Bản đồ trực tuyến

Tất cả các ý kiến trên


thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv