Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 18


thời trang trẻ Hôm nay : 1666

2 Tháng hiện tại : 55816

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632520

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1546 /QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho UBND xã Đông Quan, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích đất giao thông

Thứ hai - 31/08/2015 14:58
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số: 1546 /QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày  28 tháng 8 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi và giao đất cho UBND xã Đông Quan,
huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích đất giao thông
 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Điều 8 Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 510/TTr-STNMT ngày 26/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 1.133,8m2 (Một nghìn một trăm ba mươi ba phẩy tám mét vuông) đất thuộc thửa đất số 191, tờ bản đồ số 112, do Trường Tiểu học xã Đông Quan I đang quản lý, tại thôn Thồng Niểng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
1. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo bản Trích lục bản đồ địa chính số 246/TLBĐ tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 20/4/2015.
2. Lý do thu hồi đất: Do Trường Tiểu học xã Đông Quan I không còn nhu cầu sử dụng khu đất, tự nguyện trả lại đất.
Điều 2. Giao 1.133,8m2 (Một nghìn một trăm ba mươi ba phẩy tám mét vuông) đất thu hồi tại Điều 1, Quyết định này cho UBND xã Đông Quan quản lý để sử dụng vào mục đích đất giao thông.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau đây:
- Chủ trì bàn giao đất trên thực địa cho UBND xã Đông Quan, huyện Lộc Bình; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
- Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Trường Tiểu học xã Đông Quan I có số vào sổ T00649, ngày 16/02/1998.
2. UBND xã Đông Quan có trách nhiệm quản lý diện tích đất theo đúng ranh giới, mục đích đất được giao.
3. Trường Tiểu học xã Đông Quan I có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ T00649, ngày 16/02/1998 cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, Chủ tịch UBND xã Đông Quan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đông Quan I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - CT, PCT UBND tỉnh;
  - Sở TN và MT (02 bản);
  - PVP, KTN, TH;
  - Lưu: VT, (HANH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv