Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 17


thời trang trẻ Hôm nay : 1748

2 Tháng hiện tại : 55898

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632602

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định sô 1693 /QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn quản lý

Thứ sáu - 18/09/2015 14:26
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số: 1693 /QĐ-UBND     Lạng Sơn, ngày 17 tháng 9  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng giao cho
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn quản lý
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 533/TTr-STNMT ngày 15/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 307,5 m2 (Ba trăm linh bẩy phẩy năm mét vuông) đất, thuộc thửa số 139, tờ bản đồ địa chính số 24, tại số 44 đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn thuộc một phần diện tích đất đã được UBND tỉnh cho Công ty Lương thực Lạng Sơn (nay là Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng) thuê tại Quyết định số 2119/QĐ-UB ngày 07/12/2000 về việc giao đất cho Công ty Lương thực Lạng Sơn thuê xây dựng văn phòng, cửa hàng - nhà kho để kinh doanh dịch vụ.
1. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo tờ Trích lục bản đồ địa chính số 236/TLBĐ tỷ lệ 1/500, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 13/8/2015.
2. Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng đã có Công văn số 31 LT/CL ngày 18/7/2015 về việc trả lại đất thuê.
Điều 2. Giao 307,5 m2 (Ba trăm linh bẩy phẩy năm mét vuông) đất đã thu hồi tại Điều 1, Quyết định này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy định.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá trị tài sản trên khu đất bị thu hồi và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
3. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý  quỹ đất đã thu hồi theo quy định.
4. Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng có tránh nhiệm nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
5. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở TN và MT (02 bản);
- PVP, KTN, TH;
- Lưu: VT, (HẠNH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv