Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 19


thời trang trẻ Hôm nay : 1702

2 Tháng hiện tại : 55852

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632556

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1706/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 26/02/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Thứ sáu - 18/09/2015 14:29
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số: 1706/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày 18 tháng 9 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi  Quyết định số 328/QĐ-UBND
 ngày 26/02/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 529/TTr-STNMT ngày 10/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại Điều 1, Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 26/02/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cho Công ty cổ phần Thịnh Lộc - SHINEC thuê đất đồi núi chưa sử dụng, để sử dụng vào mục đích trồng rừng nguyên liệu tại xã Thái Bình, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập, như sau:
a) Sửa đổi diện tích giao đất cho Công ty cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc-Shinec tại  Điều 1, Quyết định số 328/QĐ-UBND như sau:
  “ Điều 1. Giao cho Công ty cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc-Shinec (Địa chỉ thôn Tân Thành, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng) 25.063.685,0 m2 (Hai năm triệu, không trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm tám mươi năm mét vuông) đất chưa sử dụng và đất rừng tự nhiên tại xã Đồng Thắng và xã Thái Bình, huyện Đình Lập, cụ thể như sau:”.
b) Sửa đổi khoản 2, Điều 1, Quyết định số 328/QĐ-UBND như sau:
  “2. Diện tích đất tại xã Thái Bình 8.793.085,0 m2 đất đồi núi chưa sử dụng quy hoạch rừng trồng sản xuất, cho thuê để trồng rừng sản xuất”.
c) Bổ sung vào khoản 3, Điều 1, Quyết định số 328/QĐ-UBND như sau:
“ Vị trí, ranh giới phần diện tích điều chỉnh (giảm) không cho Công ty cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc-Shinec thuê được xác định theo mảnh Trích đo địa chính số 48-2015 tỷ lệ 1/5000, thuộc thửa số 285, tờ bản đồ địa chính đất lâm nghiệp số 04 xã Thái Bình, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập ngày 16/6/2015, UBND xã Thái Bình xác nhận ngày 19/6/2015)”.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện chỉnh lý hồ sơ theo quy định.
2. UBND xã Thái Bình, huyện Đình Lập có trách nhiệm quản lý quỹ đất chưa sử dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 164 Luật Đất đai năm 2013.
3. Công ty cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc-Shinec có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện chỉnh lý hoặc cấp đổi theo quy định.
4. Các nội dung khác tại Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 26/02/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn không thay đổi.
5. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập, Chủ tịch UBND các xã: Thái Bình, Đồng Thắng và Giám đốc Công ty cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc-Shinec chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
 - Như Điều 3;
 - CT, PCT UBND tỉnh;
 - Sở TN và MT (02 bản);
 - PVP, KTN, TH;
 - Lưu: VT, (HANH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv