Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 34


thời trang trẻ Hôm nay : 1639

2 Tháng hiện tại : 55789

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632493

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1739/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non Liên Cơ để sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo

Thứ tư - 30/09/2015 07:46
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số: 1739/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày 24 tháng 9 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao đất cho Trường Mầm non Liên Cơ để sử dụng
vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 542/TTr-STNMT ngày 23/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Trường Mầm non Liên Cơ 4.071,36 m2 (Bốn nghìn không trăm bẩy mốt phẩy ba sáu mét vuông) đất, tại số 14, đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo.
1. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh Trích đo địa chính số 09 - 2015, tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 15/8/2014.
2. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
3. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau đây:
- Phối hợp với các cơ quan liên quan bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mầm non Liên Cơ; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Liên Cơ.
- Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Sêri H 962924, số vào sổ cấp giấy T00212, ngày 09/6/1998 do UBND tỉnh cấp cho Trường Mầm non Liên Cơ; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Trường Mầm non Liên Cơ có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được giao; nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan khác cho Sở Tài nguyên và Môi trường để cấp đổi theo quy định; nộp phí, lệ phí theo quy định.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;,Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trại và Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Cơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở TN và MT (02 bản);
- PVP, KTN, TH;
- Lưu: VT, (HẠNH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv