Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 13


thời trang trẻ Hôm nay : 1734

2 Tháng hiện tại : 55884

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632588

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 2224/QĐ-UBND Về việc cho phép Hợp tác xã Hợp Thịnh chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác tại thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Thứ năm - 03/12/2015 16:41
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 2224/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày 03 tháng 12  năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép Hợp tác xã Hợp Thịnh chuyển mục đích sử dụng đất
để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác tại thôn Phai Luông,
xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số    611/TTr-STNMT ngày 26/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Hợp tác xã Hợp Thịnh (Địa chỉ trụ sở: Thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất tại thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác (thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản), với diện tích 5.089,0 m2 (bao gồm: thửa đất số 248-3 diện tích 2.780,7 m2 và thửa đất số 248-4, diện tích 2.308,3 m2, thuộc tờ bản đồ địa chính số 01 xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc).
1. Vị trí, ranh giới các thửa đất được xác định theo bản Trích lục bản đồ địa chính số 327/TLBĐ và 328/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000, do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 18/11/2015.
2. Thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đến ngày 11/02/2041 (theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được UBND tỉnh cấp).
Điều 2.  Tổ chức thực hiện:
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:
- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hợp tác xã Hợp Thịnh theo quy định;
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Hợp tác xã Hợp Thịnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, Giám đốc Hợp tác xã Hợp Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
 - Như Điều 3;
 - CT, PCT UBND tỉnh;
 - Sở TN và MT (02 bản);
 - PVP, KTN, TH;
 - Lưu: VT, (HẠNH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv