Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 26


thời trang trẻ Hôm nay : 1626

2 Tháng hiện tại : 55776

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632480

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 2265/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất Công ty cổ phần ACC-78 đang quản lý giao UBND xã Sơn Hà và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng quản lý, cho Công ty TNHH MTV Quốc tế Thương mại Cửu Long thuê đất

Thứ sáu - 11/12/2015 14:13
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số: 2265/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày 09 tháng 12  năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất  Công ty cổ phần ACC-78 đang quản lý giao UBND xã Sơn Hà và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng quản lý,
cho Công ty TNHH MTV Quốc tế Thương mại Cửu Long thuê đất
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 626/TTr-STNMT ngày 03/12/2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thu hồi 3.324,2 m2 (Ba nghìn ba trăm hai mươi tư phẩy hai mét vuông) đất do Công ty cổ phần ACC-78 (nguyên là Công ty cổ phần Xi măng ACC-78) đang quản lý, sử dụng tại thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng đã được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 113557, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT 013037 cấp ngày 29/9/2011.
1. Lý do thu hồi: Công ty cổ phần ACC-78 không còn nhu cầu sử dụng, tự nguyện trả lại đất.
2. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 (thửa đất số 232, tờ bản đồ địa chính số 22), do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng lập ngày 04/11/2015.
Điều 2. Giao diện tích 3.324,2 m2 (Ba nghìn ba trăm hai mươi tư phẩy hai mét vuông) đất đã thu hồi tại Điều 1, Quyết định này như sau:
1. Cho Công ty TNHH MTV Quốc tế Thương mại Cửu Long thuê 2.983,8 m2 (Hai nghìn chín trăm tám mươi ba phẩy tám mét vuông) đất để thực hiện dự án: Sản xuất và chế biến gỗ lạng, gỗ ép, vôi cục, vôi nghiền, bột đá, đá mạt và các sản phẩm từ gỗ và nhựa.
a) Thời hạn thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 01/6/2057 theo Giấy chứng nhận đầu tư của dự án.
b) Hình thức nộp tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.
2. Giao UBND xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng diện tích 169,2 m2 (Một trăm sáu mươi chín phẩy hai mét vuông) đất đường giao thông công cộng, để quản lý theo quy định.
3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng diện tích 171,2 m2 (Một trăm bảy mươi mốt phẩy hai mét vuông) đất, để quản lý theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 68 Luật Đất đai năm 2013.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho các tổ chức;
- Cung cấp thông tin địa chính xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất theo quy định;
- Ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Quốc tế Thương mại Cửu Long sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. UBND xã Sơn Hà có trách nhiệm quản lý diện tích đất theo đúng ranh giới, mục đích đất được giao.
3. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng có trách nhiệm quản lý diện tích đất theo đúng ranh giới được giao; lập kế hoạch giao đất, cho thuê đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013.
4. Công ty TNHH MTV Quốc tế Thương mại Cửu Long có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ trước khi giao đất tại thực địa.
5. Công ty cổ phần ACC-78 có trách nhiệm đến Sở Tài nguyên và Môi trường nộp lại các giấy tờ về quyền sử dụng đất liên quan tới khu đất thu hồi và đăng ký biến động đất đai theo quy định.
6. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, Giám đốc Công ty cổ phần ACC-78, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc tế Thương mại Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
 - Như Điều 4;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Sở TN và MT (02 bản);
 - PVP UBND tỉnh, các phòng: KTN, TH;
 - Lưu: VT, (HẠNH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv