Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 14


thời trang trẻ Hôm nay : 198

2 Tháng hiện tại : 36672

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6558350

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 2315/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, để sử dụng vào mục đích: Xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Thứ năm - 17/12/2015 09:02
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số: 2315/QĐ-UBND          Lạng Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc,
để sử dụng vào mục đích: Xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 huyện Cao Lộc, tỉnh lạng Sơn.
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 630/TTr-STNMT ngày  07/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Trường Mầm non xã Bảo Lâm 2.323,1 m2 (Hai nghìn ba  trăm hai mươi ba nghìn phẩy một mét vuông) đất tại thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; để sử dụng vào mục đích: Xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.
1. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản Trích lục Bản đồ địa chính số 1111/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000, do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc lập ngày 01/12/2015.
2. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
3. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau đây:
- Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa cho Trường Mầm non xã Bảo Lâm; Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non xã Bảo Lâm đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;  Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Trường Mầm non xã Bảo Lâm có trách nhiệm quản lý diện tích đất theo đúng ranh giới, mục đích đất được giao; nộp phí, lệ phí theo quy định.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm và Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Bảo Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 Nơi nhận:
 - Như Điều 3;
 - CT, PCT UBND tỉnh;
 - Sở TN và MT (02 bản);
 - PVP, KTN, TH;
 - Lưu: VT, (HẠNH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv