Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 16


thời trang trẻ Hôm nay : 211

2 Tháng hiện tại : 36685

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6558363

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 2376/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất giao cho UBND huyện Lộc Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình quản lý theo quy định

Thứ ba - 05/01/2016 09:56
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số:  2376/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày  22  tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất giao cho UBND huyện Lộc Bình và
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình quản lý theo quy định

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 648/TTr-STNMT ngày 17/12/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi 671,1 m2 (Sáu trăm bẩy mươi mốt phẩy một mét vuông) đất tại thôn Thồng Niểng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Lý do thu hồi đất: Đội giao thông huyện Lộc Bình đã giải thể, không còn nhu cầu sử dụng.
Điều 2. Giao 671,1 m2 đất đã thu hồi tại Điều 1 Quyết định này như sau:
1. Giao 277,3 m2 đất thuộc thửa đất số 396, tờ bản đồ địa chính số 106 cho UBND huyện Lộc Bình để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.
2. Giao 393,8 m2 đất thuộc thửa đất số 395, tờ bản đồ địa chính số 106 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình để quản lý theo quy định.
3. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi và giao được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 (thửa đất số 395, 396 tờ bản đồ địa chính số 106), do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình lập ngày 07/12/2015.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho UBND huyện Lộc Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định;
2. UBND huyện Lộc Bình có trách nhiệm xem xét cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đúng quy định của pháp luật đất đai.
3. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình có trách nhiệm quản lý diện tích đất theo đúng ranh giới được giao.
4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, Chủ tịch UBND xã Đông Quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
 - Như Điều 4;
 - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
 - Sở TN và MT (02 bản);
 - PVP UBND tỉnh, các phòng: KTN, TH;
 - Lưu: VT, (HẠNH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv