Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 10


thời trang trẻ Hôm nay : 3066

2 Tháng hiện tại : 103395

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7634886

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 29/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH xây dựng Thành Linh thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng điểm cầu trung chuyển tập kết rác thải tại thị trấn Đồng Mỏ thuộc Dự án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

Thứ hai - 11/01/2016 08:38
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số: 29/QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày 08  tháng 01 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho Công ty TNHH xây dựng Thành Linh thuê đất để sử dụng
 vào mục đích xây dựng điểm cầu trung chuyển tập kết rác thải tại thị trấn
Đồng Mỏ thuộc Dự án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 07/TTr-STNMT ngày  05/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Công ty TNHH xây dựng Thành Linh (Địa chỉ: Km 2 Quốc lộ 1A cũ, thôn Núi Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) thuê 1.201,1 m2 (Một nghìn hai trăm linh một phẩy một mét vuông) đất tại khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích: Xây dựng điểm cầu trung chuyển tập kết rác thải thuộc Dự án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng lò đốt bằng không khí tự nhiên SANKYO NFI-05 (120) SERIES 3 NEW 2013.
1. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo bản Trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 (từ thửa số 97, tờ bản đồ địa chính số 26 thị trấn Đồng Mỏ), do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng lập ngày 28/12/2015.
2. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ký quyết định đến ngày 23/01/2064 (theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp).
3. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
- Phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH xây dựng Thành Linh; cung cấp thông tin địa chính xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định; ký hợp đồng thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH xây dựng Thành Linh;
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Công ty TNHH xây dựng Thành Linh có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí, ranh giới và mục đích đất được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ và Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thành Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
 - Như Điều 3;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Sở TN và MT (02 bản);
 - PVP UBND tỉnh, các phòng: KTN, TH;
 - Lưu: VT, (HẠNH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv