Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 8


thời trang trẻ Hôm nay : 1923

2 Tháng hiện tại : 44339

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6960702

Trang nhất » Tin Tức » Tuyển dụng năm 2016

Kế hoạch và Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016

Thứ sáu - 09/09/2016 08:04
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1 1
Số:   44 /KH-STNMT Lạng Sơn, ngày 05 tháng  9  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tuyển dụng viên chức năm 2016
1           
            Thực hiện Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016 và Hướng dẫn số 169/HD-SNV ngày 10/8/2016 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2016. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng như sau:
            I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ
            1. Luật Viên chức năm 2010.
            2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
            3. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
            4. Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.
            5. Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
            6. Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.
            7. Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn.
            8. Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020.
            9. Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức.
            10. Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 11/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao số lượng người làm việc năm 2015 đối với các Sở, Ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
            11. Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016.
            II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            1. Mục đích
            Để tổ chức tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016 đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, khách quan, chặt chẽ.
            Tuyển dụng những viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chính sách pháp luật, có tinh thần trách nhiệm với công việc, có chất lượng để bổ sung nhân lực cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
           2. Yêu cầu
            - Việc tuyển dụng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, vị trí công tác và chỉ tiêu biên chế đã được phê duyệt tại Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.        
            - Việc tuyển dụng phải được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục và phải công khai, minh bạch, công bằng, khách quan theo đúng quy định của pháp luật và đúng số lượng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
            III. CHỈ TIÊU, CƠ CẤU VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG
            Chỉ tiêu cần tuyển dụng: 14, trong đó:
            Sự nghiệp khác: 14, gồm:
            - Trung tâm Kỹ thuật địa chính: 02.
            - Văn phòng Đăng ký đất đai: 12.
            (Chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cụ thể theo biểu đính kèm).
            IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
            1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo và có đủ các điều kiện sau đây:
            a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
            b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
            c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
            d) Có lý lịch rõ ràng;
            đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
            e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
            g) Đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng, phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng.
            2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
            a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
            b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
            V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
            Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức do Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn thống nhất phát hành, gồm có:
            1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.
            2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
            3. Bản sao giấy khai sinh.
            4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
            5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế.
            6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
            7. Một số giấy tờ khác kèm theo hồ sơ, gồm: 
            a) Đơn đăng ký thi ngoại ngữ, tiếng dân tộc Tày, Nùng (nếu vị trí việc làm yêu cầu trình độ ngoại ngữ).
            b) Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).
            c) Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn); Bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn (nếu thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 1215/QĐ-UBND).
            d) Năm (05) phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4Í6.
            Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng (Sở TNMT trả lại Bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ cho thí sinh sau khi công bố kết quả điểm thi tuyển hoặc kết quả điểm kiểm tra, sát hạch).
            Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 trong 02 đơn vị (Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Trung tâm Kỹ thuật địa chính)
            VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG QUA THI TUYỂN
            1. Thi kiến thức chung: Thi viết hoặc trắc nghiệm về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
            Thời gian thi tuyển viên chức vào các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đại học hoặc tương đương là 180 phút đối với thi viết và 45 phút đối với trường hợp thi trắc nghiệm.
            2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm (Riêng trường hợp thí sinh dự thi vào vị trí việc làm cần tuyển dụng là công nghệ thông tin là thi thực hành trên máy tính). Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định hình thức và nội dung thi phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.
            - Thời gian thi viết 180 phút; thi trắc nghiệm và thi thực hành 45 phút.
            3. Thi ngoại ngữ: Thi viết tương đương trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vệt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT), thời gian thi 60 phút; hoặc thi vấn đáp một trong hai thứ tiếng dân tộc Tày, Nùng thời gian từ 15 đến 30 phút.
            4. Thi tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, thời gian từ 30 đến 45 phút.
            5. Điều kiện miễn thi một số môn
            Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:
            - Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
            + Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, sau đại học về ngoại ngữ;
            + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
            - Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
            6. Cách tính điểm
            - Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
            - Điểm các bài thi được tính như sau:
            + Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;
            + Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Tính hệ số 2.
            - Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.
- Điểm thi ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc ít người, thi tin học văn phòng  kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi (yêu cầu phải đạt từ điểm trung bình trở lên).
            7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức
            - Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định tại Điểm 6, Mục VI nêu trên, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
            - Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới theo thứ tự như sau:
            + Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
            + Thương binh;
            + Người hưởng chính sách như thương binh;
            + Con liệt sĩ;
            + Con thương binh;
            + Con của người hưởng chính sách như thương binh;
            + Người dân tộc ít người;
            + Đội viên thanh niên xung phong;
            + Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
            + Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
            + Người dự tuyển là nữ.
            Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định nêu trên thì Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
            - Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
            8. Phúc khảo kết quả thi tuyển:
            Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển.
            VII. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH, TUYỂN DỤNG KHÔNG QUA THI TUYỂN
            1. Đối tượng
            a) Xét tuyển đặc cách: Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, ở trong nước và ngoài nước (thực hiện theo Điểm b, khoản 2, Công văn số 456/UBND-NC ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh);
            b) Tuyển dụng không qua thi tuyển: Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử đi đào tạo chế độ cử tuyển theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ (thực hiện theo Điểm c, khoản 2, Công văn số 456/UBND-NC ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh);
            2. Điều kiện, tiêu chuẩn
            a) Xét tuyển đặc cách: Thực hiện xét tuyển đặc cách đối với các thí sinh thuộc đối tượng tại khoản 1 nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
            - Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;
            - Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Mục IV Kế hoạch này và các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm.
            b) Tuyển dụng không qua thi tuyển: Thực hiện tuyển dụng không qua thi tuyển đối với đối tượng nêu tại điểm b khoản 1 mục VII nêu trên khi thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
            - Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử đi đào tạo chế độ cử tuyển;
            - Có bằng tốt nghiệp đại học và đáp ứng các yêu cầu về tin học, ngoại ngữ mà vị trí việc làm đòi hỏi đã được phê duyệt tại Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh;
            3. Quy trình xét tuyển đặc cách, tuyển dụng không qua thi tuyển
            a) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch;
            b) Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển phải được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
            c) Sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển;
            d) Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng Kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch;
            đ) Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả kiểm tra, sát hạch và quyết định việc tuyển dụng vào viên chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp được xét tuyển đặc cách;
            e) Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
            Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện như việc xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
            4. Công nhận kết quả xét tuyển đặc cách
            a) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách, trong đó nêu rõ vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo biên bản họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ của từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách;
            b) Sở Nội vụ thẩm định kết quả xét tuyển đặc cách trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách.
            5. Về chính sách thu hút
            Thực hiện theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đòa tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành danh mục trình độ chuyên môn khuyên khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020.
            6. Thí sinh không trúng tuyển qua xét tuyển đặc cách được quyền đăng ký thi tuyển vào vị trí việc làm khác có trình độ chuyên ngành phù hợp.
            VIII. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
            1. Tháng 8/2016: Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016.
            2. Tháng 9/2016:
            - Thông báo nhu cầu tuyển dụng, thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.
            - Thông báo thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển.
            3. Tháng 10/2016:
            - Thành lập Hội đồng tuyển dụng, các Ban, tổ giúp việc của Hội đồng;
            - Thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách; các Ban, tổ giúp việc của Hội đồng (nếu có). 
            - Tổ chức xét tuyển đặc cách (nếu có).
            - Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập, hướng dẫn ôn tập, phổ biến nội quy, quy chế thi tuyển, thu lệ phí thi tuyển ….
            - Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
            4. Tháng 11/2016:
            - Tổ chức thi tuyển;
            - Thông báo kết quả thi tuyển;
            - Tiếp nhận đơn phúc khảo (nếu có);
            5. Tháng 12/2016
            - Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển;
            - Quyết định tuyển dụng vên chức trước 30/12/2016
            IX. LỆ PHÍ THI TUYỂN
            Lệ phí thi tuyển của thí sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên bộ: Tài chính - Nội vụ về quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức, cụ thể:
            - Dưới 100 thí sinh: 260.000đ/01 thí sinh/01 lần dự thi.
            - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 200.000đ/01 thí sinh/01 lần dự thi.
            - Từ 500 thí sinh trở lên: 140.000đ/01 thí sinh/01 lần dự thi.
            Lệ phí thi tuyển sẽ thông báo cụ thể sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi.
            X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Giao Văn phòng Sở tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thực hiện Kế hoạch này, thường xuyên báo cáo Giám đốc Sở để kịp thời có ý kiến chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.
            2. Trung tâm Kỹ thuật địa chính và Văn phòng Đăng ký đất đai căn cứ Điểm g, Điều 22, Luật Viên chức và điểm b, khoản 2, Mục VII Kế hoạch này để nghiên cứu, xác định và đề xuất bằng văn bản với Giám đốc Sở về đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm ở các đơn vị trước khi tuyển dụng.
            Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 31/KH-STNMT ngyaf 16/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Trang TTĐT của Sở;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 
 
Đã ký

 
 
Nguyễn Hữu Chiến
 
 
 
UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 76 /TB-STNMT Lạng Sơn, ngày  06 tháng 9  năm 2016
 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
            Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016;
            Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-STNMT ngày  05/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016.
            Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau:
            I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Tổng chỉ tiêu cần tuyển là: 14, trong đó:
            1. Trung tâm Kỹ thuật địa chính (Nay là Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trưòng ): Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 02;
            Yêu cầu:
            - Trình độ tối thiểu: Đại học;
            - Chuyên ngành: Kỹ sư Quản lý đất đai, chuyên ngành Địa chính - Môi trường;
            - Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vệt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT) hoặc tương đương;
            - Trình độ tin học: Tin học văn phòng A;
            2. Văn phòng Đăng ký đất đai: Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 12; trong đó:
            a) Vị trí việc làm: Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là 10 chỉ tiêu;
            Yêu cầu:
- Trình độ tối thiểu: Đại học;
            - Chuyên ngành: Quản lý đất đai;
            - Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vệt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT) hoặc tương đương;
            - Trình độ tin học: Tin học văn phòng A;
b) Vị trí việc làm: Quản lý cơ sở dữ liệu đất đai là 01 chỉ tiêu;
- Trình độ tối thiểu: Đại học;
            - Chuyên ngành: Công nghệ thông tin;
            - Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vệt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT) hoặc tương đương;
            c) Vị trí việc làm: Đo đạc bản đồ là 01 chỉ tiêu;
            Yêu cầu:
- Trình độ tối thiểu: Đại học;
            - Chuyên ngành: Trắc địa- Địa chính;
            - Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vệt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT) hoặc tương đương;
            - Trình độ tin học: Tin học văn phòng A;
            Lưu ý: Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, viên chức sau khi được tuyển dụng vào Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ được phân công công tác tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố.
            II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
          1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
         a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
         b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
         c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
         d) Có lý lịch rõ ràng;
         đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
         e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
         g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật và phải được UBND tỉnh phê duyệt trước khi ban hành;
         h) Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại tỉnh Lạng Sơn.
        2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
        a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
        b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
            III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức (do Sở Nội vụ phát hành), gồm có:
           1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;
           2. Đơn đăng ký thi ngoại ngữ, tiếng dân tộc Tày, Nùng;
           3. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
          4. Bản sao giấy khai sinh;
          5. Bằng tốt nghiệp đại học (bản gốc); Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
          6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
          7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
          8. Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);
          9. Bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);
         10. Năm (05) phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4x6.
Lưu ý:
- Các bản chụp văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, sổ hộ khẩu không cần công chứng. Người dự tuyển phải cam kết sao chụp đúng bản chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc sao chụp này. Nếu hồ sơ của thí sinh khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng. Người trúng tuyển, trước khi được tuyển dụng phải xuất trình bản chính văn bằng chuyên môn và các chứng chỉ nói trên để đối chiếu, kiểm tra. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại cá nhân. 
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 địa chỉ (đơn vị).
          IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
         1. Thi tuyển
         Nội dung và hình thức thi tuyển thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
         3. Xét tuyển đặc cách
Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
        4. Tuyển dụng không qua thi tuyển
          Người tốt nghiệp đại học theo hình thức cử tuyển có đủ yêu cầu về trình độ, chuyên ngành, văn bằng chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định cử đi đào tạo theo đúng địa chỉ;
         V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN, NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
         1. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 08 tháng 9 năm 2016 đến ngày 8 tháng 10 năm 2016 (Trong giờ hành chính, ngày làm việc).
          2. Địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận (nộp) hồ sơ dự tuyển: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường;
            Địa chỉ: Số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn./.
            (Thông báo này được niêm yết công khai tại Sở Tài nguyên và Môi trường)
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ ;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (T/báo);
- Báo Lạng Sơn (T/báo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- TT.CNTT thông báo trên
  trang thông tin điện tử của Sở;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 
 
Đã ký

 
 
Nguyễn Hữu Chiến
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv