Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 9


thời trang trẻ Hôm nay : 1924

2 Tháng hiện tại : 44340

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6960703

Trang nhất » Tin Tức » Tuyển dụng năm 2016

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn Thông báo về việc tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 (Thay thông báo số 146)

Thứ sáu - 23/12/2016 09:29
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC NĂM 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:  149 /TB-HĐTDVC2016 Lạng Sơn, ngày 23 tháng 12 năm 2016
 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả xét tuyển đặc cách vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND các huyện: Đình Lập, Tràng Định;
Că cứ Kế hoạch số 44/KH-STNMT ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyển dụng viên chức năm 2016;
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau:
I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG:
1. Tổng chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng đã được phê duyệt (Theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016),
- Tổng chỉ tiêu cần tuyển là: 14 chỉ tiêu, trong đó:
          + Trung tâm Kỹ thuật địa chính là (Nay là Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường): 02 chỉ tiêu;
          + Văn phòng Đăng ký đất đai là: 12 chỉ tiêu; (bao gồm: Vị trí việc làm Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là 10 chỉ tiêu; Vị trí việc làm Quản lý cơ sở dữ liệu đất đai là 01 chỉ tiêu; Vị trí việc làm Đo đạc bản đồ là 01 chỉ tiêu);
2. Tổng số viên chức đã trúng tuyển theo kết quả xét tuyển đặc cách (Theo Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh) là: 11 người; trong đó:
          + Trúng tuyển vào Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là: 02 người;
          + Trúng tuyển vào Văn phòng Đăng ký đất đai (Vị trí việc làm Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là: 09 người;
3. Tổng số chỉ tiêu còn thiếu, cần tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:
- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là: 0 chỉ tiêu (Đã tuyển đủ);
- Văn phòng Đăng ký đất đai là: 03 chỉ tiêu; bao gồm:
+ Vị trí việc làm Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là 01 chỉ tiêu;
+ Vị trí việc làm Quản lý cơ sở dữ liệu đất đai là 01 chỉ tiêu (Công nghệ thông tin);
+ Vị trí việc làm Đo đạc bản đồ là 01 chỉ tiêu;
4. Thí sinh đủ điều kiện dự thi: Tổng số 114 thí sinh, trong đó:
+ Vị trí đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất là: 107 thí sinh (Bao gồm cả các thí sinh đã xét tuyển đặc cách nhưng không đạt).
+ Vị trí quản lý cơ sở dữ liệu đất đai (Công nghệ thông tin): 07 thí sinh.
+ Vị trí việc làm Đo đạc bản đồ: Không có thí sinh đủ điều kiện.
5. Phân loại số lượng thí sinh dự thi các môn như sau:
a) Thí sinh thi môn kiến thức chung: 114 thí sinh;
b) Thí sinh thi môn chuyên ngành:
+ Thí sinh thi môn chuyên ngành về đất đai (Vị trí việc làm đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất): 107 thí sinh;
+ Thí sinh thi môn chuyên ngành về công nghệ thông tin (Vị trí việc làm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai): 07 thí sinh:
c) Thí sinh thi môn tin học văn phòng: 107 thí sinh (thí sinh chuyên ngành về công nghệ thông tin được miễn thi);
d) Thí sinh thi môn ngoại ngữ, tiếng dân tộc:
+ Thí sinh đăng ký dự thi tiếng Anh: 74 thí sinh;
+ Thí sinh đăng ký dự thi tiếng Tày: 26 thí sinh;
+ Thí sinh đăng ký dự thi tiếng Nùng: 14 thí sinh.
         (có Danh sách chi tiết kèm theo)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển được niêm yết tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường – Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (địa chỉ: Số 01 Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, tp. Lạng Sơn) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở (http://tnmtlangson.gov.vn).
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN
1. Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi môn kiến thức chung; môn kiến thức chuyên ngành và thực hiện các bài thi điều kiện về tin học, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc (Nội dung theo Kế hoạch số 44/KH-STNMT ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyển dụng viên chức năm 2016);
2. Thi kiến thức chung (Tất cả các thí sinh đều phải thi):
- Hình thức: Thi viết;
- Thời gian thi: 120 phút;
- Nội dung: Về Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định tại Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
3. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:
a) Chuyên ngành quản lý đất đai (Vị trí việc làm đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất), gồm 02 phần thi:
- Thi viết, thời gian 180 phút; Nội dung thi: Hiểu biết về Luật Đất đai ngày 29/11/2013 (giới hạn trong các chương I; II; VII; X; XII);
- Thi thực hành, thời gian thi thực hành 20 phút. Nội dung: Thực hiện một thủ tục trong cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.
b) Chuyên ngành công nghệ thông tin (Vị trí việc làm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai), gồm 02 phần thi:
- Thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút;
- Thi thực hành trên máy, thời gian thi thực hành 30 phút.
- Nội dung thi: Những hiểu biết cơ bản về quản trị mạng và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai;
4. Thi ngoại ngữ, tiếng dân tộc (Tất cả các thí sinh đều phai thi):
a) Thi môn tiếng Anh:
- Hình thức thi: Thi viết;
- Thời gian thi: 60 phút;
- Nội dung thi: Yêu cầu trình độ tương đương trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vệt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT),
b) Thi tiếng dân tộc (Tày, Nùng):
- Hình thức thi: Phỏng vấn.
- Thời gian thi: Tối đa 30 phút;
5. Thi tin học văn phòng (thí sinh chuyên ngành về công nghệ thông tin được miễn thi):
- Hình thức thi: Trắc nghiệm.
- Thời gian thi: 30 phút;
- Nội dung ôn thi: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun, từ mô đun kỹ năng 01 đến mô đun kỹ năng 06 quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI, PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI, HƯỚNG DẪN ÔN TẬP:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi:
- Thời gian thi: 02 ngày, từ mùng 07/01-08/01/2017 (thứ 7, chủ nhật); kỳ thi bắt đầu khai mạc vào lúc đúng 07h30 ngày 07/01/2017.
- Địa điểm: Tại Trường Cao Đẳng sư phạm tỉnh Lạng Sơn – địa chỉ: Số 9 khối Đèo Giang, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Lưu ý: Khi thí sinh đến dự thi phải mang theo Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh (bản gốc).
2. Phổ biến nội quy, quy chế thi, hướng dẫn ôn tập:
- Thời gian: Đúng 8h30 ngày 24/12/2016 (thứ 7), các thí sinh đủ điều kiện thi tuyển có mặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe phổ biến nội quy, quy chế thi và hướng dẫn ôn tập.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 04 Nhà B, Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường - Địa chỉ: Số 01 Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
3. Thu phí, lệ phí  dự thi:
- Lệ phí thi: 200.000đ/01 thí sinh.
- Phí mua tài liệu ôn thi: 50.000 đồng/01 bộ đối với thí sinh chuyên ngành quản lý đất đai; 30.000 đồng đối với thí sinh chuyên ngành công nghệ thông tin (Không bắt buộc các thí sinh phải mua).
- Thời gian: Bắt đầu từ 7h30, ngày 24/12/2016 (thứ 7).
- Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 01 Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
Thông báo này thay thế Thông báo số 146/TB-HĐTDVC2016 ngày 21/12/2016 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường./.
 Danh sách kèm theo tải tại đây
Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Hội đồng Tuyển dụng viên chức của Sở;  (thực hiện)
- Tổ giúp việc Hội đồng TDVC;                   
- Văn phòng Sở; các đơn vị: Văn phòng ĐKĐĐ; TT.CNTTTNMT (đăng tải trên Cổng TTĐT);
- Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; (phối hợp)
- Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển;
- Lưu: Văn thư, (HQV).
 
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký
 
 
GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT
  Nguyễn Hữu Chiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv