Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 15


thời trang trẻ Hôm nay : 216

2 Tháng hiện tại : 58411

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6446374

Trang nhất » Tin Tức » Văn phòng Đăng ký đất đai

Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh trả lời phỏng vấn đài truyền hình tỉnh Lạng Sơn

Thứ bảy - 17/04/2010 00:36
Ông Vy Văn Giai Giám đốc VPĐKQSDĐ Tỉnh

Ông Vy Văn Giai Giám đốc VPĐKQSDĐ Tỉnh

Ngày 09/4/2010 Đ/c Vy Văn Giai Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh đã trả lời phóng vấn Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn về việc cấp một loại giấy theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nội dung trả lời:

Ngày 19/10/2009 Chính phủ đã Ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP. Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2009; Bộ Tài nguyên và môi trường đã có Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Từ khi Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 ban hành UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện, thành phần gồm: các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố. 

Việc Ban hành và cấp một loại giấy (từ 4 loại giấy nay gộp lại chỉ cấp một loại giấy) về trình tự thủ tục đơn giản, giảm được thời gian, thuận tiện cho việc quản lý, cụ thể là:
 Về trình tự, thủ tục cơ bản vẫn tuân thủ các trình tự, thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây, quy trình về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà theo hướng dẫn tại Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 9/6/2006 và giấy chứng nhận các tài sản khác theo Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005. Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 gộp 3 quy trình này lại làm một về thủ tục rút gọn hơn và đẩy nhanh thời gian cấp giấy chứng nhận cho người dân và các tổ chức. Như trước đây thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định không quá 55 ngày, nhưng theo quy định tại Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 thời gian thực hiện không vượt quá 50 ngày đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu, không quá 30 ngày đối với trường hợp cấp đổi mà có bổ sung giấy chứng nhận  quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại giấy chứng nhận bị mất (không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian người đề nghị cấp giấy chứng nhận  thực hiện nghĩa vụ tài chính) trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm nhưng không quá 20 ngày, nhưng tổng thời gian không được vượt quá 50 ngày như đã nêu ở trên.

Việc áp dụng cấp một giấy người sử dụng đất chỉ cần làm thủ tục một lần tại một cơ quan cho đất và tài sản trên đất. Điều này không chỉ làm cho người sử dụng đất bớt được thời gian thực hiện (lập hồ sơ quản lý nhiều nơi..) và giúp cơ quan quản lý nhà nước chủ động thực hiện. Giấy chứng nhận mới thể hiện được đầy đủ rõ ràng về quyền sử dụng đất (kể cả nhiều thửa) và quyền sở hữu tài sản (kẻ cả nhiều tài sản) mà các loại giấy cũ trước đây chưa thể hiện đầy đủ các nội dung. Người được cấp giấy chứng nhận dễ quản lý; thuận tiện hơn trong việc chỉnh lý biến động khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 

 

* Đối với các loại giấy chứng nhận đã cấp trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý và được cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khi có nhu cầu. (theo khoản 2, Điều 29 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 quy định):

 

 

Về khó khăn hiện nay

- Bộ máy quản lý chuyên ngành (đặc biệt là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng cấp huyện) lực lượng biên chế chưa đủ để đảm bảo thực thi nhiệm vụ, cán bộ địa chính cấp xã còn nhiều hạn chế về chuyên môn, chưa ngang tầm với nhiệm vụ về quản lý đất đai;

- Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý đất đai tại các huyện, xã còn thiếu; hệ thống thông tin về quản lý đất đai chưa được trang bị đầy đủ, đồng bộ để  quản lý dữ liệu và khai thác theo dạng số;

- Hồ sơ địa chính chưa được lập phủ trùm toàn tỉnh theo bản đồ địa chính, do vậy đã ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất và giá trị pháp lý của giấy chứng nhận, nên chưa quan tâm đến việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận .

 

Về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn tỉnh đến hết tháng 12/2009 đạt 72,43% diện tích cần cấp, trong đó: đất nông nghiệp cấp đạt 72,45%; Đất phi nông nghiệp cấp đạt 71,91%.  Để phấn đấu đến hết năm 2010 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các loại đất trên phạm vi toàn tỉnh theo Nghị quyết 07/2007/QH 12 của Quốc hội, cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

1- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

2- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội cùng nhau tuyên truyền, vận động để người sử dụng đất nhận thức đúng về trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

3- Kiện toàn lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, thành phố theo Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (có hiệu lực từ ngày 01/5/2010);

4- Tăng cường cán bộ cho bộ máy quản lý nhà nước về đất đai từ tỉnh đến huyện, nhất là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý đất đai từ cấp xã đến cấp tỉnh để thực thi tốt nhiệm vụ giao;

5- Tăng cường bổ sung các trang thiết bị đồng bộ đáp ứng phục vụ cho công tác quản lý đất đai tại các cấp;

6- Đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo Chỉ thị số 30 CT/TU ngày 25/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn và Kế hoạch số21/KH-UBND ngày 25/3/2009 về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 05/6/2008 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về đẩy nhanh công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến năm 2010 và những năm tiếp theo./.

Tác giả bài viết: Vy Văn Giai

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv