Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp Dốc Khế, thôn Keo, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1        
Số: 119 /TB-STNMT
      
Lạng Sơn, ngày  28 tháng 8 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò
mỏ đất san lấp Dốc Khế, thôn Keo, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng

 

Ngày 25/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần liên doanh công nghệ gạch không nung Lạng Sơn (Tổ chức đầu tiên) có nhu cầu thăm dò mỏ đất san lấp Dốc Khế, thôn Keo, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng.
Thực hiện quy định về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 103/TB-STNMT ngày 26/7/2017 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Dốc Khế, thôn Keo, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Thông báo, không có tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đất san lấp Dốc Khế; theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:
- Tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn: Công ty cổ phần liên doanh công nghệ gạch không nung Lạng Sơn;
- Địa điểm khu vực đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản: Mỏ đất san lấp Dốc Khế, thôn Keo, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;
- Loại khoáng sản: Đất san lấp (Vật liệu xây dựng thông thường);
- Diện tích khu vực thăm dò: 4,68 ha.
 Thời gian thẩm định hồ sơ thăm dò mỏ đất san lấp Dốc Khế được tính từ ngày 26/8/2017.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty cổ phần liên doanh công nghệ gạch không nung Lạng Sơn và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT (đăng Website);
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Công ty cổ phần liên doanh công nghệ gạch không nung Lạng Sơn;
- Lưu: VT, KS, Th.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
   
 
đã ký
 
 
  Nguyễn Đình Duyệt