Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi khu vực Tân Liên, xã Tân Liên và Gia Cát, huyện Cao Lộc

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02 /TB-STNMT        Lạng Sơn, ngày 03 tháng 01 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò
mỏ cát, sỏi khu vực Tân Liên, xã Tân Liên và Gia Cát, huyện Cao Lộc


          Ngày 28/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu (Tổ chức đầu tiên) có nhu cầu thăm dò mỏ cát, sỏi khu vực Tân Liên, xã Tân Liên và Gia Cát, huyện Cao Lộc.
Thực hiện quy định về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 157/TB-STNMT ngày 01/12/2017 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát, sỏi khu vực Tân Liên, xã Tân Liên và Gia Cát, huyện Cao Lộc.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Thông báo, không có tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ cát, sỏi khu vực Tân Liên; theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:
- Tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn: Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu;
- Địa điểm khu vực đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản: Mỏ cát, sỏi khu vực Tân Liên, xã Tân Liên và Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
- Loại khoáng sản: Cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường.
- Diện tích khu vực thăm dò: 19,8 ha; bao gồm hai khu vực, trong đó: Khu 1 có diện tích 14,9 ha; Khu 2 có diện tích 4,9 ha.
 Thời gian thẩm định hồ sơ thăm dò được tính từ ngày 02/01/2018.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT (đăng Website);
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu;
- Lưu: VT, KS.
  KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
   
Đã ký
 
 
 
  Nguyễn Đình Duyệt