Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 23/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 24/7/2017 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở.
 
1
Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở truyền đạt nhũng nội dung của Nghị quyết
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Chiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã truyền đạt các nội dung, quan điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.
 
1
Toàn cảnh Hội nghị
 
Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Chiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đồng thời quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có hiệu quả. Từ đó, cụ thể hóa để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tổ chức và tham gia tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết; đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành và yêu cầu các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Sở TN&MT viết bài thu hoạch cá nhân đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định./.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT TN&MT