Kết quả thi tuyển tại kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn năm 2016

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 46 /QĐ-STNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lạng Sơn, ngày 21 tháng 3  năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt kết quả thi tuyển tại kỳ tuyển dụng viên chức
của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015, của UBND Tỉnh Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016 và Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt kết quả thi tuyển tại kỳ tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với 54 thí sinh đăng ký dự tuyển vào Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (có Danh sách kèm theo).
Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.  Danh sach kèm theo tải tại đây

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Hội đồng Tuyển dụng VC Sở;
- Văn phòng ĐKĐĐ;
- Trung tâm CNTTTNMT (Đăng lên Website của sở);
- Chánh, Phó CVP Sở;
- Lưu: Văn thư, HS (2b), (HQV).
  GIÁM ĐỐC
 
 
Đã ký
 
 
 
Nguyễn Hữu Chiến