Thông báo Kết quả trúng tuyển xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 139  /TB- STNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lạng Sơn, ngày 10  tháng 12  năm 2016
 
THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả xét tuyển đặc cách vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND các huyện: Đình Lập, Tràng Định;
Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo kết quả trúng tuyển xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 như sau:
1. Tổng số thí sinh trúng tuyển kỳ thi xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016: 11 thí sinh (Có danh sách kèm theo).
2. Trong thời gian chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày có Thông báo kết quả trúng tuyển, các thí sinh trúng tuyển vào đơn vị sự nghiệp nào phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị đó. Trước khi đến ký hợp đồng làm việc các thí sinh trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ viên chức theo quy định; riêng đối với các thí sinh trúng tuyển đang làm việc hoặc hợp đồng lao động tại cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân đề nghị bổ sung văn bản chấm dứt Hợp đồng làm việc hoặc Hợp đồng Lao động. Thời gian hoàn thiện nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất vào ngày 25/12/2016.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và niêm yết kết quả trúng tuyển  xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 tại Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 01, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); trên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: htpt//www.tnmtlangson.gov.vn) để các cá nhân liên quan được biết./.
 
Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Hội đồng Tuyển dụng VC Sở;
- Văn phòng ĐKĐĐ;
- Trung tâm Kỹ thuật TN&MT;
- Trung tâm CNTTTNMT (Đăng lên Website của sở);
- CVP, PCVP Sở;
- Các thí sinh trúng tuyển;
- Lưu: Văn thư, (HQV).
  GIÁM ĐỐC
 
 
  Đã ký
 
 
 
Nguyễn Hữu Chiến
 
DANH SÁCH CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Thông báo số: 139  /TB-STNMT,
ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
 
 
I. ĐƠN VỊ TRÚNG TUYỂN: VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI : 09 thí sinh
 
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ Chuyên ngành
đào tạo
1 Chu Thị Bày 12/9/1990 Huyện Bắc Sơn Quản lý đất đai
2 Hoàng Thị Cư 02/7/1991 TP. Lạng Sơn Quản lý đất đai
3 Dương Thúy Nga 25/3/1991 TP. Lạng Sơn Quản lý đất đai
4 Chu Bích Ngọc 09/8/1991 TP. Lạng Sơn Quản lý đất đai
5 Lý Thị Hồng Ngọc 04/4/1994 Huyện Chi Lăng Quản lý đất đai
6 Nguyễn Huy Thái 16/7/1990 Tỉnh Thanh Hóa Quản lý đất đai
7 Lê Thị Thu Thảo 28/4/1994 TP. Lạng Sơn Quản lý đất đai
8 Phan Thị Huyền Trang 09/02/1990 Tỉnh Thái Nguyên Quản lý đất đai
9 Lê Thị Trâm 13/12/1992 TP. Lạng Sơn Quản lý đất đai
 
 
II. ĐƠN VỊ TRÚNG TUYỂN: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 02 thí sinh
 
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ Chuyên ngành
đào tạo
1 Diêm Thị Lý 10/5/1993 Tỉnh Bắc Giang Địa chính-môi trường
2 Vi Thị Huyền Thương 21/3/1993 Huyện Chi Lăng Địa chính-môi trường
 
 
Danh sách này ấn định 11 thí sinh./.